BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych na stronie Sądu Okręgowego w Katowicach 

Jak zostać biegłym sądowym?

Biegłych sądowych ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu. Biegłych ustanawia się na okres 5 lat; okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego. Biegłych ustanawia się dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa.
Ustanowienie biegłym osoby zatrudnionej wymaga zasięgnięcia opinii zakładu pracy zatrudniającego tę osobę. Ustanowienie biegłym osoby wykonującej wolny zawód wymaga zasięgnięcia opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy.

Szczegółowe zasady powoływania biegłych sądowych regulują przepisy prawne:

 1. art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo u ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z późn.zm);
 2. Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz..U. 05.15.133);
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
 4. art. 28a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238);
 5. Kodeks postępowania cywilnego – art. 282;
 6. Kodeks postępowania karnego – art.194 kpk;

 

Rejestr zmian strony Biegli sądowi

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:46:49
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2016-07-18 12:22:19
Wytworzenie publikacji
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 12:22:17
Zatwierdzenie
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 12:22:17
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
3297