BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Opłaty sądowe

Podstawą określenia kosztów sądowych jest opłata sądowa, która może być stała stosunkowa lub podstawowa.

Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30zł i nie więcej niż 100000zł.

Opłata podstawowa wynosi 30 zł i pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata tymczasowa wynosi od 30 zł do 1000 zł.

Nr konta Sądu: 97 1010 1212 3052 5122 3100 0000

Opłaty sądowe zgodnie z ustawą z dnia 21.08.2019 Dz U. z 2019 r. poz. 785 - tekst jednolity

Wybrane opłaty kancelaryjne - cywilne

Rodzaj

Wysokość opłaty

poświadczony odpis, wypis lub wyciąg

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

zaświadczenie

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia

20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych

Wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy

20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii

 

Wybrane opłaty kancelaryjne - karne

Rodzaj

Wysokość opłaty

poświadczony odpis, wypis lub wyciąg

6 zł za każdą stronnicę.

zaświadczenie

6 zł za każdą stronnicę

wydanie kserokopii

1 zł za każdą stronnicę

 

Wybrane opłaty z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Rodzaj pozwu / wniosku

Wysokość opłaty

rozwód

600 zł

separacja

600 zł

separacja na zgodne żądanie małżonków

100 zł

zniesienie separacji

100 zł

ochrona dóbr osobistych

600 zł

ochrona niemajątkowych praw autorskich

600 zł

ochrona niemajątkowych praw wynikających z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych (ochronę praw twórcy projektu wynalazczego)

600 zł

ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

600 zł

ochronę niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym

600 zł

W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie

 

ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa

200 zł

unieważnienie małżeństwa

200 zł

zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

100 zł

zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

100 zł

zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

100 zł

zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separacje w części dotyczącej władzy rodzicielskiej

100 zł

rozwiązanie przysposobienia

200 zł

zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

200 zł

unieważnienie uznania dziecka

200 zł

ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej

200 zł

naruszenie posiadania

200 zł

uchylenie uchwały organu spółdzielni

200 zł

uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

200 zł

przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej

200 zł

opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

200 zł

ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

200 zł

od pozwu w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale

500 zł

od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

100 zł

zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego

100 zł

zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej

100 zł

separacja na zgodne żądanie małżonków

100 zł

zniesienie separacji

100 zł

zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

100 zł

zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

100 zł

wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe

1 000 zł

jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku

300 zł

wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

200 zł

wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

2 000 zł

wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

100 zł

wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania

100 zł

wniosek o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100 zł

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

100 zł

wniosek o zabezpieczenie spadku

100 zł

wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

100 zł

wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

100 zł

apelacja, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

100 zł

wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu

100 zł

wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu

100 zl

wniosek o dział spadku

500 zł

jeżeli wniosek o dział spadku zawiera on zgodny projekt działu spadku

300 zł

wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności

1 000 zł

jeżeli w/w wniosek zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

600 zł

wniosek o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia

100 zł

wniosek o wydanie, zmianę uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

100 zł

 

w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu  sporu  lub  wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 

 

do 500 zł

30 zł

ponad 500 zł do 1500 zł

100 zł

ponad 1500 zł do 4000 zł

200 zł

ponad 4000 zł do 7500 zł

400 zł

ponad 7500 zł do 10 000 zł

500 zł

ponad 10 000 zł do 15 000 zł

750 zł

ponad 15 000 zł do 20 000 zł

1000 zł

ponad 20 000 zł

5% wartości

w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych

1 000 zł

w sprawach o roszczenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych

1 000 zł

w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata siała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b, jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000 złotych.

w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, oplata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.

od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

 1. oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub
  tłumacza; skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub
  innej osoby oraz
 2. odmowy zwolnienia od grzywny;
 3. przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy
  zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
 4. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i
  kuratora;
 5. należności świadka;

100 zł

wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

100 zł

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga c wznowienie postępowania i skarga

o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu

100 zł

wniosek o zabezpieczenie dowodu

100 zł

wniosek o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego podlega albo me podlega uznaniu

300 zł

wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed b/m sądem lub organem lub zatwierdzonej przez ten sąd lub organ

300 zł

wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem

300 zł

opłatę stałą pobiera się od wniosku o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym niewymienionych w ust. 1 art. 24 ustawy

o kosztach sądowych

200 zł

skarga na czynność komornika

50 zł

zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

100 zł

wniosek o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od daty ogłoszenia albo doręczenia tegoż orzeczenia lub zarządzenia

100 zł

Uwagi: Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

 

 

Wybrane opłaty sądowe z zakresu prawa o księgach wieczystych

Rodzaje wniosku

Wysokość opłaty

wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

200 zł

jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału

nie mniej niż 100 zł

wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 zł

niezależnie od liczby udziałów w tych sprawach

o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej miedzy małżonkami

150 zł

o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

150 zł

o wpis praw osobistych i roszczeń

150 zł

o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

150 zł

założenie księgi wieczystej

100 zł

połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

100 zł

odłączenie nieruchomości lub jej części

100 zł

sprostowanie działu I - 0

100 zł

wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

100 zł

dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy

100 zł

jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata

100 zł

wykreślenie roszczenia o roczną opłatę przekształceniową

250 zł

od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis

 

 

Wybrane opłaty z zakresu prawa karnego

Rodzaje wniosku

Wysokość opłaty

wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

80 zł

wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu

60 zł

wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

45 zł

kolejny wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty (pierwszy wniosek bez opłat)

2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł

wniosek o zwolnienie odbywania reszty kary lub kary ograniczenia wolności, albo środka karnego

45 zł

wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

45 zł

wniosek o zatarcie skazania

45 zł

ponowna prośba o ułaskawienie (pierwsza prośba bez opłat)

45 zł

wniosek o wznowienie postępowania

150 zł

prywatny akt oskarżenia

300 zł

 

 

Rejestr zmian strony Opłaty sądowe

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:46:48
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2020-02-24 11:21:30
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2020-02-24 11:21:27
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2020-02-24 11:21:27
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
14917