BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja udzielania informacji publicznej dla Sądu Rejonowego w Chorzowie

Rozdział I

Zagadnienia ogólne

1.1 Podstawy Prawne

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 02 kwietnia 1997 roku ( Dz.U. Nr  78  poz. 483        ze zm.);
 • ustawa z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.);
 • ustawa z dnia  14 czerwca 1960 roku     Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.Dz.U.z 2000 r., Nr 98   poz. 1071  ze zm.);
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101 poz.926 ze zm.);
 • ustawa z dnia      o ochronie informacji niejawnych
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz.U. Nr 98, poz.1070 ze zm.);
 • Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską ( t.j. Dz.Urzęd.WE z 2002 roku seria C Nr 325);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz.U. Nr 10 poz.68)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 38 poz.249 ze zm.)
 • ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 38 poz.249 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 roku  w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych ( Dz.U. Nr  11 poz.69);
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz.Urz.MS Nr 5,  poz.22 ze zm.);
 • Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 marca 2004 roku w sprawie archiwizowania akt spraw  sądowych ( Dz.U. Nr 46, poz.443);

1.2 Wyjaśnienie Pojęć

Informacja publiczna - to informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym bądź Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone.

1.3 Zakres przedmiotowy udostępniania informacji publicznej.

Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
1)    polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a)    zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b)    projektowaniu aktów normatywnych,
c)    programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

2)    podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)    statusie prawnym lub formie prawnej,
b)    organizacji,
c)    przedmiocie działalności i kompetencjach,
d)    organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e)    strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
f)    majątku, którym dysponują,

3)    zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:

a)    trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b)    trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c)    sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d)    sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e)    stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
f)    prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
g)   naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
h)   konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

4)    danych publicznych, w tym:

a)    treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
-    treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
-    dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
b)    stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c)    treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
d)    informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

5)    majątku publicznym, w tym o:

a)    majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b)    innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
c)    majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
d)    majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e)    dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
f)    długu publicznym,
g)    pomocy publicznej,
h)    ciężarach publicznych.

Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Rozdział II

Tryb i formy udostępniania informacji publicznej.

2.1 Udzielenie informacji publicznej z inicjatywy organu.

Udzielenie informacji publicznej z inicjatywy organu następuje poprzez:

 • umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • strona internetowa Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 • umieszczenie bądź wyłożenie w miejscu publicznie dostępnym:
 • tablicach ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chorzowie;

2.2 Udostępnienie informacji na wniosek zainteresowanego.

1. Zgłoszenie wniosku następuje:

 • telefonicznie
 • pisemnie ( załącznik nr 2)
 • w formie elektronicznej

2. W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli na pytanie nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia przez niego wniosku pisemnego.
3. W razie uznania, że Sąd Rejonowy w Chorzowie( komórki organizacyjne, do których wpłynął wniosek) nie posiada żądanej przez wnioskodawcę informacji bądź wniosek nie dotyczy informacji publicznej albo dotyczy takiej informacji, której udostępnienie odbywa się inną drogą, zawiadamia się o tym wnioskodawcę.
4. Prezes Sądu Rejonowego w Chorzowie upoważnia Przewodniczących Wydziałów oraz Kierownika Sekcji ds uproszczonych   zwanych dalej osobami uprawnionymi do wydawania decyzji i postanowień na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, łącznie z odwołaniami od decyzji.
5.   W postępowaniu skargowym prowadzonym w sprawie o udostępnienie informacji publicznej Sąd Rejonowy w Chorzowie jest reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Chorzowie.

Rozdział III

3.1 Tryb przekazywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

1. Wpływające do Sądu Rejonowego w Chorzowie  wnioski o udostępnienie informacji publicznej ewidencjonowane są w komórkach organizacyjnych,  których spraw dotyczą.
2. Wnioski wpływające do Sądu Rejonowego w Chorzowie  ewidencjonuje ta komórka organizacyjna, do której wpływa wniosek  i rejestruje ją do rejestry - według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 .
3. Przewodniczący Wydziałów oraz Kierownik Sekcji ds uproszczonych tj. komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Chorzowie  wyznaczają przedstawiciela właściwej komórki i jego zastępcę - upoważnionych i zobowiązanych do kontaktów z Prezesem Sądu Rejonowego w Chorzowie  w zakresie przygotowania i udzielania informacji publicznej merytorycznie związanej z działalnością danej komórki organizacyjnej.
4. W przypadku, gdy wniosek dotyczy udostępnienia informacji w zakresie zadań innej komórki organizacyjnej Sądu, a Prezes Sądu Rejonowego w Chorzowie  nie dysponuje informacjami wystarczającymi do udzielenia odpowiedzi, Prezes Sądu Rejonowego w Chorzowie przekazuje wniosek do tej komórki.
5. Komórka organizacyjna, która otrzymała wniosek, niezwłocznie udziela odpowiedzi bezpośrednio wnioskodawcy, a o terminie udzielenia odpowiedzi informuje Prezesa Sądu Rejonowego w Chorzowie.
6. Jeżeli komórka organizacyjna, nie może udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w Sądzie, niezwłocznie powiadamia o tym wnioskodawcę i Prezesa Sądu Rejonowego w Chorzowie, podając przyczynę opóźnienia i określając termin, w jakim udostępni informację.
7. W przypadku, gdy wniosek dotyczy udostępnienia informacji w zakresie zadań więcej niż jednej komórki organizacyjnej Sądu, a Prezes Sądu Rejonowego w Chorzowie nie dysponuje wystarczającymi informacjami i do udzielenia odpowiedzi niezbędne jest uzyskanie informacji z jednej lub więcej komórek, Prezes  zwraca się do właściwych komórek o udzielenie potrzebnych informacji .
8. Komórka organizacyjna, do której zwrócił się Prezes, kieruje niezwłocznie do Prezesa odpowiedź, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zapytania.
10. Jeżeli komórka organizacyjna, o której mowa w pkt.9, nie może udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania, niezwłocznie powiadamia o tym Prezesa, podając przyczynę opóźnienia i określając termin, w jakim udostępni informację.
11. W razie niemożności udzielenia informacji stosuje się pkt.6.
12. Prezes  przekazuje wniosek lub zwraca się o udzielenie informacji za pośrednictwem sekretariatu właściwej komórki organizacyjnej tj. pracownika odpowiedzialnego za wykonanie lub nadzorowanie wykonania zadania, którego dotyczy wniosek.
13. Ustala się wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który stanowi załącznik nr 2 .
14. Wzór wniosku zamieszcza się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chorzowie.
15. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy w zakresie wystarczającym do udzielenia odpowiedzi w sposób i w formie wskazanych we wniosku.
16. Jeżeli we wniosku nie zostały wskazane wprost sposób i forma udostępnienia informacji, odpowiedzi udziela się w sposób i w formie, na których wybór pozwala zakres danych wnioskodawcy dostępnych we wniosku, przy czym w pierwszej kolejności należy wybrać sposób i formę powodujące jak najmniejsze koszty i jak najkrótszy czas dotarcia odpowiedzi do wnioskodawcy.

Rozdział IV

4.1 Decyzje i postanowienia w sprawach o udostępnienie informacji publicznej

1. Decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej w trybie art. 14 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wydaje Prezes Sądu Rejonowego w Chorzowie w oparciu o materiały przekazane z poszczególnych komórek organizacyjnych.
2. Komórka organizacyjna, która odmawia udostępnienia informacji publicznej zobowiązana jest do przekazania Prezesowi Sądu Rejonowego w Chorzowie pisemnego wyjaśnienia przyczyny odmowy udostępnienia informacji.
3. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej stwarza konieczność przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w szczególności zapisania żądanych informacji na nośniku elektronicznym, wykonania kserokopii lub wydruku, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, komórka organizacyjna Sądu Rejonowego w Chorzowie udostępniająca informację obliczając koszt przygotowania informacji. Jeżeli całkowity koszt realizacji wniosku przekracza 10 zł, osoby upoważnione  wydają postanowienie o koszcie udostępnienia informacji i przekazują  wydane postanowienie wraz z zarządzeniem  o przesłaniu  wnioskodawcy tego postanowienia.
4. Komórka organizacyjna przekazuje odpis postanowienia do Kierownika Finansowego, który dokonuje dalszych operacji związanych z pobraniem opłaty.
5. Jeżeli istnieje możliwość udostępnienia informacji bezpłatnie lub za pobraniem opłaty w niższej wysokości, lecz w innej formie, niż wskazano we wniosku, w uzasadnieniu postanowienia informuje się wnioskodawcę o tej możliwości.
6. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o opłacie wnioskodawca zrezygnuje ze wskazanego we wniosku sposobu i formy udostępnienia informacji oraz wybierze inny sposób i formę udostępnienia, nie powodujące kosztów, informacja jest udostępniana w ten sposób i w tej formie. O ustaniu konieczności pobrania opłaty komórka organizacyjna powiadamia Kierownika Finansowego  w terminie 3 dni od dnia wydania zarządzenia w tej materii.
7. W razie dokonania przez wnioskodawcę wyboru innego sposobu lub formy udostępnienia informacji, powodujących powstanie kosztów, postanawia się o pobraniu opłaty w innej wysokości, odpowiadającej tym kosztom.

Rozdział 5

5.1 Wysokość opłat

1. Kwotę ustaloną w treści postanowienia, o którym mowa w § 12, wnioskodawca niezwłocznie wpłaca w kasie Sądu rejonowego w Chorzowie albo przekazuje na rachunek bankowy Ministerstwa - NBP O/Katowice nr konta 97 1010 1212 3052 5122 3100 0000.
2. Opłata, o której mowa w § 12 dotyczy informacji zapisanych na dyskietce, dysku CD, dysku DVD oraz sporządzanych kopii dokumentów lub wydruków komputerowych, których objętość przekracza 15 stron.
3. Ustala się wysokość opłat w następującej kwocie:
za sporządzenie kopii dokumentu lub wydruku komputerowego czarno-białego: 1,00 zł za stronę,
za sporządzenie kopii dokumentu lub wydruku komputerowego kolorowego: 2,00 zł za stronę,
za zapis informacji na dyskietce lub dysku CD - 3,00 zł za sztukę,
za zapis informacji na dysku DVD - 6,00 zł za sztukę.
4. Niniejsza Instrukcja wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2011r.

Rozdział 6

6.1 Postanowienia końcowe

Archiwizacja dokumentacji następuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 marca 2004 roku w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych ( Dz.U. Nr 46, poz. 443) oraz Instrukcji Archiwalnej dla Sądu rejonowego w Chorzowie z dnia 18 października 2010r.

Załącznik nr 1
Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej

Załącznik nr 2
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Rejestr zmian strony Dostęp do informacji publicznej

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 14:09:20
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2016-07-18 14:09:23
Wytworzenie publikacji
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 14:09:20
Zatwierdzenie
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 14:09:20
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
6715