BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Ochrona danych osobowych

W związku z wprowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Chorzowie zmianami w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Chorzowie z siedzibą: ul. dr Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów, z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących danych, których współadministratorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania w Sądzie Rejonowym w Chorzowie danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Chorzowie

przez e-mail:

 

 1. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (dane osobowe biegłych sądowych, lekarzy sądowych, ławników, mediatorów, stron postępowania)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.  (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.),

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Dz.U.2018 poz.155 ze zm.)  

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz.U.2017 poz.1904 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. -Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018 poz. 475 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.2016.122)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U.2016.122)

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U.2007.123.849)  

do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.) Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55)

zatrudnienie w sądzie, świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych, a także dotyczące osób uczących się, kandydatów do pracy wystawienie faktury, rachunku i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (dane osobowe pracowników, praktykantów, kontrahentów)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2018 poz. 108 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.),

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018 poz. 577 t.j.)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. (Dz.U.2018.708 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. (Dz.U.2016 poz. 367)

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. (Dz.U.2009.127.1052)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego.

Rozporządzenie MS z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2018.769 t.j.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 t.j.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.)

Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

- po zakończeniu procesu rekrutacji (przepisy wew.)

 

- 50 lat (Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2017 poz. 1383 ze zm.) Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(Dz.U.2018 poz. 217 ze zm.)

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów)

art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018 poz. 108 ze zm.)

- 24 miesiące monitoring rozmów telefonicznych,

-1 miesiąc monitoring wizyjny

 

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa maja Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
  • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
  • prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 4. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

Rejestr zmian strony Ochrona danych osobowych

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2018-05-25 13:51:43
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2021-09-28 14:22:35
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2021-09-28 14:22:32
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2021-09-28 14:22:32
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1629