BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Organizacja sądu

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy organizacyjnie działa w oparciu o ustawę z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.z 2001r., Nr 98, poz. 1070 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007, Nr 38, poz.249). 

Tryb działania jednostek organizacyjnych

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 i ustawy z dnia 27.07.2001. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r Nr 98, poz.1070 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38 poz. 249) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz.22 ze zm.) 

Tryb działania państwowych osób prawnych w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
Sądy są jednostkami budżetowymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Działalność z zakresu zadań publicznych określona jest w ustawie z dnia 24 września 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi; rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2002r. Nr 97, poz. 876).

Pozostałe regulacje prawne dotyczące organizacji Sądu

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 02 kwietnia 1997 roku – Dz.U.Nr 78, poz.483, sprostowanie Dz.U. z 2001 r., Nr 28, poz. 319);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r. poz. 52 -  tekst jednolity);
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.);
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze. zm.);
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.);
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.);
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j.Dz.U. z 2008 roku, Nr 133, poz. 848 ze zm.);
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542);
 • ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.);
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń ( t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 46, poz. 275 ze zm.);
 • ustawa z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy ( t.j. Dz.U.  z 2007 roku, Nr 111 poz. 765 ze zm.);
 • ustawa z dnia 26 czerwiec 1974 roku – Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 1998 roku, Nr 21 poz. 94 ze zm.);
 • ustawę z dnia 25 lutego 1964 roku, - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. Nr 9 poz. 59 ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (  Dz.U.01.98.1071 ze zm.) ;
 • ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1159 ze zm.);
 • ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych( t.j. Dz.U.05.235.2000 ze zm.);
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( t..j.Dz.U.06.97.673  ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów ( Dz.U. Nr 187, poz. 1564 ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych ( Dz.U. Nr 98 poz.1071 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 roku w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  ( Dz.U. Nr 18 poz. 99);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 marca 2004 roku w sprawie archiwizowania    akt sądowych ( Dz.U. Nr 46 poz.443);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 156 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców ( Dz.U. Nr 32, poz. 284);
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141);
 • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r.  poz. 138);
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 roku, numer 213/09/DO w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( Dz.Urz.MS Nr 14, poz.140);
 • Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 24 grudnia 2009 roku numer 25/09 w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Chorzowie Sekcji do spraw uproszczonych przy Wydziale I Cywilnym;
 • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2020 r. poz. 3)

Rejestr zmian strony Organizacja sądu

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2020-01-20 08:57:42
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2020-01-20 08:57:47
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2020-01-20 08:57:42
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2020-01-20 08:57:42
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
3220