BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Skargi, Wnioski, Petycje

Załatwianie skarg, wniosków i petycji

W Sądzie Rejonowym w Chorzowie przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się stosownie do przepisów Rozdziału VIII Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także przepisów szczególnych wynikających z treści skarg lub wniosków. Na wniesione skargi, wnioski i petycje udziela się odpowiedzi merytorycznej, w terminach oznaczonych w obowiązujących przepisach lub przekazuje do załatwienia właściwej komórce organizacyjnej Sądu Rejonowego w Chorzowie, informując jednocześnie zainteresowanego o przekazaniu pisma do merytorycznego załatwienia.

W wyznaczonych dniach i godzinach interesanci przyjmowani są w ramach skarg i wniosków przez Prezesa Sądu oraz przewodniczących wydziałów w godzinach urzędowania.

Kierownicy sekretariatów sądowych, przyjmują interesantów przez cały czas urzędowania Sądu. 

Tryby składania skarg na działalność sądu

Ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 23 maja 2012 roku

Na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z dnia 16 maja 2012 roku, poz. 524) ogłasza się co następuje:

W myśl § 2 w/w rozporządzenia oraz zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 18 maja 2012 roku pracownik Punktu Obsługi Interesanta został wyznaczony do przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu.

Zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia :

  • skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie na adres:

Sąd Rejonowy w Chorzowie
ul. dr Józefa Rostka 2
41-500 Chorzów

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

(adres e- mail: ),

  • w formie ustnej do protokołu, który na podstawie zarządzenia z dnia 18 maja 2012 roku Prezesa Sądu Rejonowego w Chorzowie sporządza pracownik Biura Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Chorzowie przy ulicy dr Józefa Rostka 2 w Chorzowie.

Stosownie do art. 41 b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)

§ 1. Organem właściwym do rozpoznawania skarg lub wniosku, dotyczących działalności sądu jest prezes sądu

§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

§ 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego Krajowa Rada Sądownictwa.

§ 4. Prezes sądu apelacyjnego, w terminie do końca kwietnia każdego roku, informuje Ministra Sprawiedliwości o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku rozpatrzenia skarg przez prezesów sądów działających na obszarze apelacji.

Zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia informuje się, że:

Art. 41a § 2, 3 i 4 oraz art. 41d powołanej wyżej ustawy stanowią:

§ 2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

§ 3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

§ 4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Art. 41d. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.
 

Rejestr zmian strony Skargi, Wnioski, Petycje

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2017-04-28 08:31:44
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2017-04-28 08:31:47
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2017-04-28 08:31:44
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2017-04-28 08:31:44
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2789