BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Skargi, Wnioski, Petycje

W okresie pandemii od 1.06.2020 interesanci nie są przyjmowani osobiście - skargi należy skladać pisemnie.

Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie zasad przyjmowania interesantów w związku z występującym stanem epidemii

Podstawa prawna:


Szczegółowy tryb, organizację przyjmowania i rozpatrywania wpływających do Sądu Rejonowego w Chorzowie skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu określają:

 • ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – rozdział 5a (Dz.U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070 ze zm.; wyciąg z ustawy do pobrania w załącznikach na dole strony);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524 ze zm.; do pobrania w załącznikach);

 
W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków informujemy o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Chorzowie:


Skargi i wnioski w Sądzie Rejonowym w Chorzowie składać można w formie pisemnej, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (fax, poczta e-mail, ESP) lub ustnie do protokołu.

 1. Do przyjmowania skarg i wniosków wniesionych na piśmie wskazuje się pracowników Biura Podawczego Sądu. Skargi i wnioski w tym trybie składać należy:

  a) w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Chorzowie zlokalizowanym w budynku Sądu przy ul. dr Józefa Rostka 2

  b) za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłając na adres:
  Prezes Sądu Rejonowego w Chorzowie
  ul. dr Józefa Rostka 2 , 41-500 Chorzów

 2. Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazuje się pracowników Oddziału Administracyjnego Sądu. Skargi i wnioski w tym trybie składać należy:

  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:


  b) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (platformy ePUAP), której nazwa podana została stronie internetowej tut. Sądu

  c) faxem na  numer: 32 34 99 421

 3. Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych ustnie do protokołu wskazuje się pracowników Oddziału Administracyjnego Sądu. Skargi i wnioski w tym trybie składać należy w Oddziale Administracyjnym w pokoju nr 14.


Prezes i Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Chorzowie przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków składanych w sprawach podlegających ich nadzorowi w wyznaczonych dniach i godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Oddziale Administracyjnym.
Informacji i wyjaśnień dotyczących postępowań sądowych w poszczególnych sprawach udzielają Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach przyjęć interesantów, po uprzednim uzgodnieniu terminu z właściwym Kierownika Sekretariatu Wydziału.
Dni i godziny przyjęć interesantów określane są zarządzeniem Prezesa Sądu w sprawie ustalenia godzin urzędowania sądu i przyjęć interesantów publikowanym na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz witrynie internetowej Sądu.

Skargi i wnioski składane w formie pisemnej zawierać muszą wskazanie imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego skargę lub wniosek, jego adres do korespondencji oraz podpis.

Skargi i wnioski składane w formie elektronicznej zawierać muszą wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego skargę lub wniosek oraz jego adres do korespondencji.

Brak danych, o których mowa wyżej spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
Wskazane jest, aby w skardze lub wniosku podana była sygnatura akt sprawy, którego skarga lub wniosek dotyczy.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wyciąg z prawa o ustroju sądów powszechnych - rozdział 5A tryb rozpatrywania skarg i wniosków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
21-06-11 14:07
Sutor Jarosław
533.03KB
{format} Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
21-06-11 14:09
Sutor Jarosław
32.76KB

Rejestr zmian strony Skargi, Wnioski, Petycje

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2021-06-11 14:12:22
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2021-06-11 14:12:24
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2021-06-11 14:12:22
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2021-06-11 14:12:22
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
4585