BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138).

Sprawy zawisłe w Sądzie Rejonowym w Chorzowie załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Wszystkie sprawy są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych komórek organizacyjnych.

Sprawy zawisłe w Sądzie rejestrowane są w wydziale, w odpowiedniej księdze biurowej w kolejności ich wpływu.

Sprawy rozpoznawane są w składzie jednego sędziego lub w składach ławniczych, bądź w szczególnych przypadkach w składach zawodowych. W postępowaniu cywilnym sprawy przydzielane są sędziom według ustalonego przez Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach podziału czynności sędziów przez System Losowego Przydziału Spraw (SLPS) lub Referendarzom Sądowym według ustalonego wskaźnika procentowego udziału w przydziale wpływających do Wydziału spraw zgodnie z podziałem czynności. Sprawy karne i wykroczeniowe przydzielane są losowo sędziom, zgodnie z podziałem czynności przez System Losowego Przydziału Spraw (SLPS).

Informacja na temat właściwości rzeczowej sądów rejonowych i okręgowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w „Przewodniku po wymiarze sprawiedliwości”.

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Chorzowie to miasta:  Chorzów i  Świętochłowice.

Rejestr zmian strony Załatwianie spraw

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2021-09-07 13:41:28
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2021-09-07 13:41:31
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2021-09-07 13:41:28
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2021-09-07 13:41:28
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
4225