BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Komunikat koronawirus

 

Ze względu na sytuację występowania koronawirusa i podjęte w całym kraju działania i zalecenia profilaktyczne uprzejmie informujemy, iż w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Chorzowie przyjmuje interesantów zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 37/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania interesantów, obowiązków osób uprawnionych do wejścia do budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, a także osobom przebywającym na ich terenie w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zachęcamy do zapoznania się z treścią ninejszego dokumentu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 3499 445 lub adresem e-mail:   

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek) przebywa na kwarantannie, miała kontakt z osobą wykazującą objawy COVID-19 itp. prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie bądź drogą e-mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy e-mailowe podane są poniżej).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres e-mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Jednocześnie informujemy, że w sekretariatach wydziałów nie odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów. Wszelkie czynności realizowane są:

 • przez Biuro Obsługi Interesanta w budynku Sądu przy ul. Rostka 2 (za wyjątkiem VI Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chorzowie, ul. Floriańska 24a oraz Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej z siedzibą w Chorzowie ul. Dworcowa 3- które przyjmują interesantów osobiście),
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zaleca się wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną za pośrednictwem adresów e-mail, e-PUAP oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wszelkie opłaty sądowe należy uiszczać przelewem na podane na stronie internetowej www.chorzow.sr.gov.pl rachunki bankowe. Zakupu e-znaków można dokonać elektroniczne za pomocą portalu E-Płatności na stronie https://oplaty.ms.gov.pl/

W celu sprawnej i skutecznej możliwości informowania o terminach rozpraw i posiedzeń w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, w tym także w sprawach odroczonych na kolejny termin oraz o możliwości wyznaczania wideokonferencji, uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów i adresów e-mailowych, które umożliwią szybkie i bezkolizyjne zawiadomienie o powyższych czynnościach.
 

ZASADY POSTĘPOWANIA

obowiązujące w Sądzie Rejonowym w Chorzowie w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego

Zaleca się, co następuje:

 1. Na teren Sądu wejść można jedynie w maseczce ochronnej, zgodnie z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.964).
 2. Interesanci przebywający na terenie Sądu zobowiązani są do noszenia maseczek.
 3. Przemieszczając się po terenie Sądu (na ciągach komunikacyjnych) maseczka ochronna jest obowiązkowa.
 4. Zużytą maseczkę ochronną należy wyrzucić do kosza na odpady zmieszane(komunalne).
 5. Zobowiązuje się każdą osobę wchodzącą na teren Sądu do zdezynfekowania rąk płynem na bazie alkoholu/żelem antybakteryjnym (min. 60%) znajdującym się przy głównym wejściu.
 6. Należy zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy (min. 1,5 metra).
 7. Należy unikać przebywania w grupach powyżej dwóch osób.
 8. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i kichania.

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa uprzejmie prosimy, aby kwestie informacyjne załatwiane były przez Państwa – w miarę możliwości: 

 1. Drogą telefoniczną pod numerami telefonów:
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  • Biuro Obsługi Interesanta: 
  • I Wydział Cywilny: 
  • II Wydział Karny:
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
  • IV Wydział Wykonywania Orzeczeń:
  • V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
  • VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
  • VII Wydział Karny:
  • VIII Wydział Cywilny:
  • Oddział Administracyjny:
  • Oddział Finansowy:
  • Oddział Kadr:
  • Oddział Gospodarczy: 
  • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:
  • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:
  • III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:
 3. Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP

 

Rekomendujemy korzystanie z informacji umieszczonych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chorzowie: www.chorzow.sr.gov.pl - bez osobistego stawiennictwa.

 

w oryginale

Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Chorzowie

Rejestr zmian strony Komunikat koronawirus

Podmiot udostępniający informację
IntraCOM.pl na zlecenie SR Chorzów
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2020-03-18 14:05:18
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2021-07-02 14:21:02
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2021-07-02 14:20:59
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2021-07-02 14:20:59
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
7500