BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Sąd Rejonowy w Chorzowie uprzejmie informuje, iż można się zgłosić o obsługę osoby niedosłyszącej w Biurze Obsługi Interesanta.

Kontakt do Biura Obsługi Interesanta:

tel. 32 3499445
fax 32 3499421
e-mail:

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Sąd Rejonowy w Chorzowie w związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się oraz w celu usprawnienia obsługi Interesantów – zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej „osobami uprawnionymi"  korzystanie z następujących uprawnień:

 1. Skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu , gdzie znajduje się oznakowane   stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać  nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę

Usługa tłumacza on-line

Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny w poniższych lokalizacjach:

Biuro Obsługi Interesantów- Sąd Rejonowy w Chorzowie
ul. Doktora Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów

Usługa dostępna jest w godzinach urzędowania Biura Obsługi Interesantów:

 • Poniedziałek: 8:00 – 18:00
 • Wtorek – Piątek: 8:00 – 15:00

Biuro Obsługi Interesantów wyposażone jest w pętlę indukcyjną - system wspomagania słuchu dla osób noszących aparat słuchowy – stanowisko nr 2.
Osoba uprawniona ma również możliwość skorzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

 1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w Sądzie. Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019 742). Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z pracownikami Sądu.

 1. Korzystanie ze środków wspierających komunikowanie się przy załatwianiu spraw.

Środki wspierające komunikowanie się, to rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej,
 2. przesyłanie faksów,
 3. stronę internetową: www.chorzow.sr.gov.pl (BIP) spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych (powiększenie czcionki)

Zakres informacji udzielanych przez pracownika sądu jest zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141). Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z usługi tłumacza on-line nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

Transkrypcja do PJM

Informacja o zakresie działalności Sądu Rejonowego w Chorzowie

O Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Sąd Rejonowy w Chorzowie jest sądem powszechnym, sprawującym wymiar sprawiedliwości na obszarze swojej właściwości.
Jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa, nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w sektorze finansów publicznych, w całości finansowaną z budżetu państwa.

Sąd to niezawisły organ państwowy, którego celem oraz zadaniem jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości czyli rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych.

Sąd prowadzi sprawy dotyczące między innymi:

 • nabycia spadku po zmarłej osobie,
 • podziału majątku,
 • rozwiązywania sporów i konfliktów pomiędzy osobami,
 • skarg na komornika,
 • związane z alimentami,
 • zobowiązania do leczenia osób, mających problem z alkoholem,
 • umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym,
 • ustanowienia opieki prawnej, wyznaczeniem kuratora,
 • przysposobienia małoletnich,
 • wydawaniem decyzji z istotnych sprawach dotyczących małoletnich,
 • wydawaniem decyzji o ważnych sprawa dziecka,
 • ukarania osób poniżej 18 lat za niezgodne z prawem zachowanie,
 • założenia i prowadzenia Ksiąg Wieczystych,
 • ukarania osób, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie,
 • wezwania do zapłaty różnego rodzaju grzywien i kosztów nałożonych przez Sąd w wyroku,
 • nadzoru nad wykonywania obowiązków wynikających z wyroków Sądu.

Sądem zarządza Prezes Sądu i Dyrektor Sądu.
W Sądzie pracują sędziowie, referendarze, asystenci sędziów, urzędnicy oraz personel pomocniczy.

Właściwość rzeczowa

Sąd Rejonowy w Chorzowie rozpoznaje sprawy z zakresu:

 • prawa cywilnego – I i VIII Wydział Cywilny,
 • prawa karnego – II i VII Wydział Karny,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia ksiąg wieczystych – VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
 • wykonywania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i cywilnego, w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji grzywien i należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych – IV Wydział Wykonywania Orzeczeń.

Właściwość miejscowa

Sąd Rejonowy w Chorzowie działa na obszarze miasta Chorzowa i Świętochłowic.

Pozostałe komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Chorzowie

W Sądzie Rejonowym w Chorzowie funkcjonują również:

 • Oddział Administracyjny, zajmujący się sprawami organizacyjnymi Sądu oraz obsługi sekretariatu Prezesa Sądu, w tym przyjmowanie skargi i wniosków interesantów;
 • Oddział Finansowy, który prowadzi obsługę księgową Sądu, a w jego ramach funkcjonuje także kasa sądowa gdzie można dokonać opłaty sądowej, uiścić należności sądowe;
 • Oddział Gospodarczy, Oddział Kadr oraz Sekcja Informatyczna, których zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania i niezakłóconego działania Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 • I, II i III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, wykonujący zadania Sądu z zakresu kurateli sądowej dla dorosłych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Formy komunikacji z Sądem Rejonowym w Chorzowie dla osób ze szczególnymi potrzebami

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, umożliwia się komunikację z Sądem Rejonowym w Chorzowie, w sposób określony w tym wniosku, w tym między innymi:

 • skorzystania z pomocy pracowników, którzy ukończyli kurs języka migowego (poziom podstawowy A2),
 • przesłanie wiadomości na adres e-mail
 • napisanie pisma i wysłanie na adres: Sąd Rejonowy w Chorzowie, ul. Doktora Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów,
 • napisanie pisma i złożenie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Doktora Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów (parter po prawej stronie patrząc od wejścia do budynku sądu, w godzinach urzędowania Sądu),
 • telefonicznie pod numerem +48 32 349-94-45,
 • przesłanie pisma za pośrednictwem faxu pod numer +48 32 349-94-21.

Transkrypcja do PJM

Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi są działalność w trzech budynkach:

 1. Siedziba główna Sądu – ul. Doktora Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów
  Znajdują się tu:
  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • IV Wydział Wykonywania Orzeczeń
  • V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • VII Wydział Karny
  • VIII Wydział Cywilny
  • Oddział Administracyjny
  • Oddział Finansowy
  • Oddział Gospodarczy
  • Oddział Kadr

Budynek Sądu przy ulicy Rostka 2 nie posiada barier architektonicznych. Wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych z właściwym oznaczeniem, w pełni umożliwiający dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. Tabliczka informacyjna wskazująca, od której strony jest podjazd dla niepełnosprawnych zamieszczona jest na filarze przed głównym wejściem. Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów. W budynku znajduje się winda dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami - wyposażona w drzwi automatyczne przesuwne, zapowiedź oraz sygnał dźwiękowy, przyciski wyczuwalne dotykiem z podświetlanymi obwódkami, pola przycisków w alfabecie Brailla, wykładzinę antypoślizgową, lustro na ścianie tylnej umożliwiające użytkownikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim obserwowanie przeszkód znajdujących się za nim, np. podczas wyjeżdżania tyłem z kabiny, możliwość przywołania pracownika ochrony do pomocy. Toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze, II i III piętrze budynku. Dodatkowo w toaletach na parterze oraz II piętrze zamontowane zostały przewijaki dla dzieci.
W holu głównym budynku zostało utworzone Biuro Obsługi Interesanta, w tym: biuro podawcze, kasa oraz czytelnia akt. Zamontowany został także system kolejkowy z zapowiedzią głosową oraz istnieje możliwość płatności bezgotówkowej - obok stanowiska kasy znajduje się wpłatomat.

W holu głównym budynku w Biurze Obsługi Interesanta przy stanowisku nr 2 jest zainstalowana pętla indukcyjna.
Po prawej stronie budynku (patrząc od wejścia głównego) znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone kopertą i tabliczką informacyjną - bezpośrednio z którego, korzystając z chodnika, można dotrzeć do budynku sądu (odległość około 20 metrów).
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Budynek przy ul. Dworcowej 3/1 w Chorzowie
  Znajdują się tu:
  • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
  • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
  • III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, wejście do budynku przez bramę i dziedziniec, bezpośrednio z poziomu „0”, bez stopni. Toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W pobliżu budynku przy ul. Dworcowej 3 znajdują się publiczne miejsca parkingowe, gdzie są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 1. Budynek przy ulicy Floriańskiej 24A w Chorzowie
  Znajduje się tu:
  • VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Budynek Sądu przy ulicy Floriańskiej 24A posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym: brak windy i podjazdu. Wejście do budynku od strony ulicy przez furtkę oraz po pokonaniu 7-stopniowych schodów.

Pomocy w załatwianiu spraw udzielają pracownicy ochrony oraz pracownicy Sądu.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W pobliżu budynku przy ul. Floriańskiej 24A, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkami mieszkalnymi oraz na skraju skrzyżowania ulic (przy rondzie) utrudniony jest dostęp do miejsc parkingowych.

Transkrypcja do PJM

Rejestr zmian strony Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2020-07-27 09:06:10
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM 2021-04-02 08:13:50
Wytworzenie publikacji
Katowice IntraCOM 2021-04-02 08:13:44
Zatwierdzenie
Katowice IntraCOM 2021-04-02 08:13:44
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2288