BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Chorzowie

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączeń

 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowe zostały przed dniem 23 września 2018 r.;
 • treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawana po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści które są w posiadaniu podmiotu publicznego a nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte;

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do "Jak korzystać z BIP" (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do menu podmiotowego (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
 • Przejdź do treści strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 5)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 6)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + W)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Jarosław Sutor, .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 3499 491. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Chorzowie
ul. Dr. Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku bezpośrednio od ulicy Rostka, budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych z właściwym oznaczeniem. Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie (zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chorzowie nr 26/07/2017) wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służąca do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. Obok bramki znajdują się barierki wahadłowe, przez które mogą przejeżdżać osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z małymi dziećmi w wózkach dziecięcych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek nie posiada barier architektonicznych. Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów. W budynku znajduje się winda dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami - wyposażona w drzwi automatyczne przesuwne, zapowiedź oraz sygnał dźwiękowy, przyciski wyczuwalne dotykiem z podświetlanymi obwódkami, pola przycisków w alfabecie Brailla, wykładzinę antypoślizgową, lustro na ścianie tylnej umożliwiające użytkownikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim obserwowanie przeszkód znajdujących się za nim, np. podczas wyjeżdżania tyłem z kabiny, możliwość przywołania pracownika ochrony do pomocy. Toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze, II i III piętrze budynku. Dodatkowo w toaletach na parterze oraz II piętrze zamontowane zostały przewijaki dla dzieci.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych z właściwym oznaczeniem, w pełni umożliwiający dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. Tabliczka informacyjna wskazująca, od której strony jest podjazd dla niepełnosprawnych zamieszczona jest na filarze przed głównym wejściem. Sąd Rejonowy w Chorzowie posiada 1 szt. pochylni- mostu progowego klinowego. W holu głównym budynku zostało utworzone Biuro Obsługi Interesantów, w tym: biuro podawcze, kasa oraz czytelnia akt. Zamontowany został także system kolejkowy z zapowiedzią głosową. Rozprawy prowadzone są z wykorzystaniem rejestracji obrazu i dźwięku, wywoływanie rozpraw odbywa się przy wykorzystaniu informacji głosowych przez głośnik. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Po prawej stronie budynku (patrząc od wejścia głównego) znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone kopertą i tabliczką informacyjną - bezpośrednio z którego, korzystając z chodnika, można dotrzeć do budynku sądu (odległość około 20 metrów).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t.) oraz w celu usprawnienia obsługi Interesantów -osób słabosłyszących/ niesłyszących - w Sądzie Rejonowym w Chorzowie istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracowników, którzy ukończyli kurs języka migowego (poziom podstawowy A2) – wskazane jest jednak wcześniejsze uzgodnienie terminu takiej usługi.

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
ul. Dworcowa 3, 41-500 Chorzów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek najmowany od gminy Chorzów - wejście do budynku przez bramę i dziedziniec, bezpośrednio z poziomu „0”, bez stopni. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie (zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chorzowie nr 26/07/2017) wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym: wąskie korytarze, strome schody, brak windy. Toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, pochylni, platform, informacji głosowych. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Brailla, ani oznaczeń kontrastowych. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb. W przypadku załatwienia spraw w I lub III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujących orzeczenia w sprawach karnych osoby niepełnosprawne zgłaszają się do pracownika Ochrony, który powiadamia pracownika sekretariatu lub właściwego kuratora celem przeprowadzenia czynności na parterze budynku bez konieczności pokonywania barier architektonicznych. W najbliższym czasie (tj. w terminie do 6 miesięcy) uruchomione zostanie drugie wejście do budynku dla osób przybywających do Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej z zewnątrz oraz zostanie wyodrębnione pomieszczenie w celu przyjmowania stron wyłącznie na parterze. Zostanie także zabezpieczony dostęp do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
W pobliżu budynku znajdują się publiczne miejsca parkingowe, gdzie są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t.) oraz w celu usprawnienia obsługi Interesantów -osób słabosłyszących/ niesłyszących - w Sądzie Rejonowym w Chorzowie istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracowników, którzy ukończyli kurs języka migowego (poziom podstawowy A2) – wskazane jest jednak wcześniejsze uzgodnienie terminu takiej usługi.

Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Floriańska 24a 41-500 Chorzów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek najmowany od podmiotu gospodarczego. Wejście do budynku od strony ulicy przez furtkę oraz po pokonaniu 7-stopniowych schodów. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie (zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chorzowie nr 26/07/2017) wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym: brak windy i podjazdu. Brak toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W maju 2019 r. złożono wniosek o akceptację i rozpoczęcie procedury zakupu inwestycyjnego w celu wprowadzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych, korzystających z usług tut. jednostki, tj.: zakup schodołazu gąsienicowego – prostego i funkcyjnego urządzenia, który skutecznie likwiduje bariery architektoniczne w dostępie do budynku. Urządzenie to jest przenośne i przewidziane do pracy na zewnątrz.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, pochylni, platform, informacji głosowych. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
W pobliżu budynku sądu, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkami mieszkalnymi oraz na skraju skrzyżowania ulic (przy rondzie) utrudniony jest dostęp do miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t.) oraz w celu usprawnienia obsługi Interesantów -osób słabosłyszących/ niesłyszących - w Sądzie Rejonowym w Chorzowie istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracowników, którzy ukończyli kurs języka migowego (poziom podstawowy A2) – wskazane jest jednak wcześniejsze uzgodnienie terminu takiej usługi.

Rejestr zmian strony Deklaracja dostępności

Podmiot udostępniający informację
Katowice IntraCOM
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2020-06-05 11:16:44
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM 2020-06-29 09:47:00
Wytworzenie publikacji
Katowice IntraCOM 2020-06-29 09:46:54
Zatwierdzenie
Katowice IntraCOM 2020-06-29 09:46:54
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
219