BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Rejonowego w Chorzowie

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączeń

 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowe zostały przed dniem 23 września 2018 r.;
 • treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawana po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści które są w posiadaniu podmiotu publicznego a nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte;
 • wybrane pliki do pobrania, nie posiadają prawidłowej struktury semantycznej;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do "Jak korzystać z BIP" (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do menu podmiotowego (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
 • Przejdź do treści strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 5)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 6)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + W)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Cichowska -Koordynator do spraw dostępności.
 • E-mail: 
 • Telefon: + 48 504 150 124

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Chorzowie
 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Dr. Józefa Rostka 2
 • E-mail: 
 • Telefon: 32 3499 414

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Chorzowie
ul. Dr. Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku bezpośrednio od ulicy Rostka, budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych z właściwym oznaczeniem. Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie (zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chorzowie nr 7/2022 z dnia 28.02.2022 r.) wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służąca do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. Obok bramki znajdują się barierki wahadłowe, przez które mogą przejeżdżać osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z małymi dziećmi w wózkach dziecięcych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek nie posiada barier architektonicznych. Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów. Oznaczono krawędzie schodów pomiędzy kondygnacjami (wyróżniono początek i koniec wszystkich biegów schodów). W budynku znajduje się winda dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami - wyposażona w drzwi automatyczne przesuwne, zapowiedź oraz sygnał dźwiękowy, przyciski wyczuwalne dotykiem z podświetlanymi obwódkami, pola przycisków w alfabecie Brailla, wykładzinę antypoślizgową, poręcz oraz lustro na ścianie tylnej umożliwiające użytkownikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim obserwowanie przeszkód znajdujących się za nim, np. podczas wyjeżdżania tyłem z kabiny, możliwość przywołania pracownika ochrony do pomocy, przy użyciu przycisku alarmowego (łączność alarmowa dwukierunkowa). Toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze, II i III piętrze budynku. Dodatkowo w toaletach na parterze oraz II piętrze zamontowane zostały przewijaki dla dzieci.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych z właściwym oznaczeniem, w pełni umożliwiający dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. Tabliczka informacyjna wskazująca, od której strony jest podjazd dla niepełnosprawnych zamieszczona jest na filarze przed głównym wejściem. Sąd Rejonowy w Chorzowie posiada 1 szt. pochylni- mostu progowego klinowego. W holu głównym budynku zostało utworzone Biuro Obsługi Interesantów, w tym: biuro podawcze, kasa oraz czytelnia akt. Zamontowany został także system kolejkowy z zapowiedzią głosową. Rozprawy prowadzone są z wykorzystaniem rejestracji obrazu i dźwięku, wywoływanie rozpraw odbywa się przy wykorzystaniu informacji głosowych przez głośnik. Budynek jest wyposażony w pętlę indukcyjną znajdującą się w Biurze Obsługi Interesantów. W przypadku ewakuacji, zagrożenia życia bądź zdrowia w budynku na 3 piętrze – klatka II i klatka III znajdują się 2 materace ewakuacyjne. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Po prawej stronie budynku (patrząc od wejścia głównego) znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznaczone kopertą i tabliczką informacyjną - bezpośrednio z którego, korzystając z chodnika, można dotrzeć do budynku sądu (odległość około 20 metrów).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t.) oraz w celu usprawnienia obsługi Interesantów - osób słabosłyszących/ niesłyszących - w Sądzie Rejonowym w Chorzowie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumaczenia języka migowego on-line przez certyfikowanych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Języka Migowego (SJM). Usługa ta jest zintegrowana ze stroną internetową i jest nielimitowana pod względem ilości jak i czasu połączeń.
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu przy ul. dr. Józefa Rostka 2, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać  nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

W Sądzie Rejonowym w Chorzowie można także skorzystać z pomocy pracowników, którzy ukończyli kurs języka migowego (poziom podstawowy A2) – wskazane jest jednak wcześniejsze uzgodnienie terminu takiej usługi.


Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
ul. Dworcowa 3, 41-500 Chorzów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek najmowany od gminy Chorzów - wejście do budynku przez bramę i dziedziniec, bezpośrednio z poziomu „0”, bez stopni. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie (zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chorzowie nr 7/2022 z dnia 28.02.2022 r.) wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym: wąskie korytarze, strome schody, brak windy. Jednakże dla stron zapewniony jest dostęp bez barier - uruchomione zostało osobne wejście do budynku dla osób przybywających do Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej z zewnątrz oraz wyodrębniono pomieszczenia w celu przyjmowania stron wyłącznie na parterze. Toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Brailla, ani oznaczeń kontrastowych. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb. W przypadku załatwienia spraw w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujących orzeczenia w sprawach karnych osoby niepełnosprawne zgłaszają się do pracownika Ochrony, który powiadamia pracownika sekretariatu lub właściwego kuratora celem przeprowadzenia czynności na parterze budynku bez konieczności pokonywania barier architektonicznych. Uruchomione zostało osobne wejście do budynku dla osób przybywających do Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej z zewnątrz oraz wyodrębniono pomieszczenia w celu przyjmowania stron wyłącznie na parterze. Budynek jest wyposażony w pętlę indukcyjną znajdującą się w Biurze Obsługi Interesantów ZKSS. Zabezpieczono dostęp do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
W pobliżu budynku znajdują się publiczne miejsca parkingowe, gdzie są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t.) oraz w celu usprawnienia obsługi Interesantów - osób słabosłyszących/ niesłyszących - w Sądzie Rejonowym w Chorzowie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumaczenia języka migowego on-line przez certyfikowanych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Języka Migowego (SJM). Usługa ta jest zintegrowana ze stroną internetową i jest nielimitowana pod względem ilości jak i czasu połączeń.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu przy ul. dr. Józefa Rostka 2, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać  nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

W Sądzie Rejonowym w Chorzowie można także skorzystać z pomocy pracowników, którzy ukończyli kurs języka migowego (poziom podstawowy A2) – wskazane jest jednak wcześniejsze uzgodnienie terminu takiej usługi.

Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Floriańska 24a 41-500 Chorzów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek najmowany od podmiotu gospodarczego. Wejście do budynku od strony ulicy przez furtkę oraz po pokonaniu 7-stopniowych schodów. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie (zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chorzowie nr 7/2022 z dnia 28.02.2022 r.) wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. W budynku oznaczono krawędzie schodów pomiędzy kondygnacjami (wyróżniono początek i koniec wszystkich biegów schodów).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym: brak windy i podjazdu, jednakże jest wyposażony w transporter schodowy (krzesło ewakuacyjne), który umożliwia transport osób ze szczególnymi potrzebami zarówno w górę jak i w dół. Brak toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych. Budynek jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Budynek jest wyposażony w transporter schodowy (krzesło ewakuacyjne), który umożliwia transport osób ze szczególnymi potrzebami zarówno w górę jak i w dół. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
W pobliżu budynku sądu, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkami mieszkalnymi oraz na skraju skrzyżowania ulic (przy rondzie) utrudniony jest dostęp do miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t.) oraz w celu usprawnienia obsługi Interesantów - osób słabosłyszących/ niesłyszących - w Sądzie Rejonowym w Chorzowie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumaczenia języka migowego on-line przez certyfikowanych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Języka Migowego (SJM). Usługa ta jest zintegrowana ze stroną internetową i jest nielimitowana pod względem ilości jak i czasu połączeń.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu przy ul. dr. Józefa Rostka 2, gdzie znajduje się oznakowane   stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać  nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

W Sądzie Rejonowym w Chorzowie można także skorzystać z pomocy pracowników, którzy ukończyli kurs języka migowego (poziom podstawowy A2) – wskazane jest jednak wcześniejsze uzgodnienie terminu takiej usługi.Rejestr zmian strony Deklaracja dostępności

Podmiot udostępniający informację
Katowice IntraCOM
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2020-06-05 11:16:44
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2022-03-16 13:56:03
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2022-03-16 13:55:59
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2022-03-16 13:55:59
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
3826