BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Porady

I Wydział Cywilny

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Co zrobić aby złożyć w sądzie pozew o zapłatę, eksmisję, odszkodowanie, itd.? 
Należy złożyć pismo zawierające wskazanie: - kim jest osoba wnosząca (dane adresowe); - czego się domaga; - wskazanie od kogo (dane adresowe); - dlaczego, z jakiego tytułu; - wskazać wartość przedmiotu sporu, czyli ile dla osoby wnoszącej pozew jest warte, to o co wnosi, przy pozwie o zapłatę, jest to żądana kwota, przy eksmisji wysokość trzymiesięcznego czynszu w lokalu; - uzasadnienie, dlaczego powód wnosi swoje żądania, dlaczego wystąpił z powództwem; - wskazanie dowodów na poparcie swoich twierdzeń (kserokopie dokumentów, wskazanie świadków itd.). Pozew, składa się w biurze podawczym Sądu, bądź wysyła pocztą. Musi być złożony oryginał wraz z załącznikami dla Sądu oraz kopie wraz z załącznikami w ilości odpowiadającej ilości osób po stronie pozwanej.
Czy są jakieś urzędowe formularze? 
Pozew składa się zwykłym pismem, urzędowe formularze są w postępowaniach uproszczonych, o zapłatę kwoty do 10.000,00 zł w wydziale I Cywilnym Sekcji do spraw uproszczonych.
Jak jest opłata od pozwu? 
Opłata może być stała, stosunkowa tymczasowa. Opłata stała nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 5.000,00 zł. Opłata stosunkowa nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 100,000,00 zł. Opłatę tymczasową ustala Sąd.

Od pozwu o zapłatę, opłata jest stosunkowa, obliczona w wysokości 5% od wskazanej w pozwie wartości przedmiotu sporu. W postępowaniu nakazowym opłaca się 1/4 obliczonej w ten sposób opłaty stosunkowej. Jednakże, gdy strona pozwana wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty w Postępowaniu upominawczym powód uiszcza pozostałą kwotę 3/4 obliczonej opłaty. Przy wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwany uiszcza 3/4 obliczonej opłaty.
Jaka jest opłata od eksmisji? 
Od pozwu o eksmisję pobierana jest opłata stała w wysokości 200,00 zł.
Czy wyrok dostaje się z urzędu? 
Nie, o wyrok, bądź postanowienie należy złożyć wniosek w Sądzie, osobiście lub pocztą. Opłata od odpisu wyroku wynosi 6 zł (za jedną stronę orzeczenia). Aby wyrok miał moc prawną musi być uprawomocniony, dlatego o taki odpis wyroku z klauzulą prawomocności należy wnosić najwcześniej na 22 dzień od dnia wydania wyroku. Należy się jednak wcześniej upewnić, czy wyrok jest prawomocny, to znaczy, czy nie wpłynął na niego środek zaskarżenia.

Z urzędu doręcza się stronom wyroki zaoczne oraz postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie doręczane stronom uprawomocnia się po upłynięciu określonego czasu od daty odebrania orzeczenia przez strony. Najczęściej jest to okres 7-mio dniowy.
Ile wynosi opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku? 
Za wniosek o uzasadnienie wyroku nie pobiera się opłaty.
Jak uiszczać opłaty sądowe? 
Opłaty sądowe uiszcza się bądź w znakach opłaty sądowej, naklejonymi na piśmie skierowanym do Sądu (nie wolno ich przekreślać, ani po nich pisać), bądź na konto sądu ze wskazaniem, jakiej sprawy opłata dotyczy (przez podanie sygnatury sprawy, nazwisk stron).
Ile kosztuje założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku? 
Założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku kosztuje 50 zł po jednej zmarłej osobie.
Moja matka zmarła, pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała mnie. Czy ja muszę założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spad 
Tak należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (od 1 marca 2009r. istnieje możliwość poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem).
Zmarła moja matka, do jakiego sądu mam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? 
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest Sąd ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. (od 1 marca 2009r. istnieje możliwość poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem).
Zmarła moja matka, pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała mnie jako swóją córkę, żyje mój ojciec i brat. Czy ja we wnio 
Tak, we wniosku muszą być wskazane wszystkie osoby , które dziedziczyłyby gdyby testamentu nie było.
Czy przy założeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku ponoszę dodatkowe koszty? 
Jeśli od chwili śmierci spadkodawcy nie upłynęło 6 miesięcy do dnia rozprawy, na rozprawie składa się oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, od którego pobiera się opłatę w kwocie 50 złotych (w znaczku sądowym) od każdej z osób, która je składa.
Ile kosztuje wydanie odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku? 
Jeden odpis postanowienia z klauzulą prawomocności kosztuje 6 złotych (za jedną stronę orzeczenia).
Dzisiaj miałam rozprawę o stwierdzenie nabycia spadku po mojej matce. Na rozprawie zostało ogłoszone postanowienie, kiedy mogę odebrać odpis niniejsze 
Odpis postanowienia odbiera się po jego uprawomocnieniu tj. po 21 dniach licząc od dnia następnego po rozprawie, o ile nie zostanie ono zaskarżone.
Jakie dokumenty należy złożyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku? 
- odpis skrócony aktu zgonu i aktu małżeństwa osoby zmarłej,
- odpis skrócony aktu urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu,
- odpis skrócony aktu małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu (zmiana nazwiska),
- wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego, o ile spadkodawca sporządził testament.
Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość, która ma urządzoną księgę wieczystą to należy złożyć jej odpis lub wypis z rejestru gruntów.
Czy są w sądzie dostępne formularze do założenia sprawy o dział spadku? 
Nie ma, wniosek o dział spadku należy sporządzić samodzielnie na karcie formatu A 4, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dokładny adres, imię i nazwisko uczestników postępowania wraz z adresami. Należy wymienić wszystkie składniki, które wchodzą w skład masy spadkowej po zmarłym z jednoczesnym podaniem ich wartości oraz proponowanym sposobem podziału poszczególnych składników masy spadkowej.
Ile wynosi opłata za sprawę o dział spadku? 
Opłata za sprawę wynosi 500zł, a jeśli jest to zgodny wniosek stron to wynosi ona 300zł.
Czy sprawę o dział spadku przeprowadza się tylko przed Sądem? 
Sprawę o dział spadku można przeprowadzić przed notariuszem lub sądem. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd położenia tego spadku lub sąd, w którym stwierdzono nabycie spadku.
Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego w trakcie trwania małżeństwa? 
Sprawę o podział majątku składamy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub separacji.
Ile wynosi opłata od wniosku o podział majątku dorobkowego? 
Opłata stała od wniosku wynosi 1.000 złotych, w przypadku zgodnego wniosku o podział majątku opłata ta wynosi 300 złotych.
Czy jest w Sądzie dostępny formularz wniosku o podział majątku dorobkowego? 
Nie ma, wniosek o podział majątku dorobkowego należy sporządzić na karcie formatu A4 w dwóch egzemplarzach, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania, imię i nazwisko uczestnika wraz z adresem zamieszkania. Należy wymienić wszystkie składniki majątku dorobkowego byłych małżonków wraz z określeniem ich wartości. Do niniejszego wniosku należy dołączyć odpis wyroku rozwodowego lub o separacji z klauzulą prawomocności oraz dokumenty na poparcie dowodów powołanych we wniosku (w 2 egzemplarzach).
Jak złożyć wniosek o zniesienie współwłasności? 
Wniosek o zniesienie współwłasności należy złożyć w ilości odpowiadającej ilości uczestników postępowania (plus jeden egzemplarz dla Sądu) na karcie formatu A4, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania, imię i nazwisko uczestników wraz z adresem zamieszkania.
Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem sporu. Opłata za sprawę wynosi 1.000zł, a jeśli jest to zgodny wniosek wszystkich uczestników - 300zł.
Jak wnosi się skargę na czynności komornika i jaka jest opłata za sprawę? 
Skargę na czynności komornika wnosi się w terminie 7 dni od daty dokonania tej czynności przez komornika lub otrzymania od komornika zawiadomienia o podjęciu czynności. Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest Sąd Rejonowy, w okręgu którego znajduje się Komornik, którego skarga dotyczy. Skargę wnosi się w takiej ilości egzemplarzy ile jest stron postępowania t.j. wierzycieli, dłużników i komornika. W skardze należy wymienić wszystkich wierzycieli i dłużników wraz z ich adresami oraz sygnaturę akt komorniczych, których skarga dotyczy, a także wartość przedmiotu egzekucji t j. kwotę, którą dłużnik winien zapłacić. Opłata za skargę wynosi 100 zł.

II Wydział Karny

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

W jakiej sytuacji można starać się o wyznaczenie przez Sąd obrońcy z urzędu? 
Jeśli sytuacja majątkowa strony nie pozwala na przybranie sobie obrońcy z wyboru, można złożyć do Sądu pisemny wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu, który należy uzasadnić i dołączyć do niego dokumenty świadczące o wysokości uzyskiwanych miesięcznie dochodów i ponoszonych wydatków np. zaświadczenie o zarobkach, odcinek z renty, wysokość ponoszonych wydatków z tytułu najmu lokalu, poboru energii elektrycznej itp. Obrońca z urzędu wyznaczany jest wtedy, gdy strona udowodni, iż nie jest w stanie ze względu na trudną sytuację majątkową, ponieść kosztów ustanowienia obrońcy z wybou. Wniosek rozpatrywany jest przez sędziego referenta ewentualnie Przewodniczącego Wydziału.
W jaki sposób należy prawidłowo usprawiedliwić nieobecność na rozprawie? 
W przypadku niemożności stawiennictwa na rozprawę należy złożyć przed terminem rozprawy pisemne usprawiedliwienie nieobecności, z podaniem przyczyny niestawiennictwa. W wyjątkowych wypadkach, jeśli nie ma możliwości pisemnego usprawiedliwienia, należy przed terminem rozprawy telefonicznie powiadomić sekretariat Wydziału II Karnego o przyczynach niestawiennictwa. Z rozmowy telefonicznej pracownik sekretariatu sporządza zapisek urzędowy, który dołącza się do akt. Jeśli niestawiennictwo spowodowane jest chorobą, każda ze stron zobowiązana jest również do pisemnego usprawiedliwienia i dołączenia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych dostępna jest w sekretariacie Wydziału. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Sąd może ukarać świadka karą grzywny.
W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym? 
Zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym pozostającym do dyspozycji tutejszego sądu mogą uzyskać osoby najbliższe ( rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, konkubent). W celu otrzymania zezwolenia należy zgłosić się do sekretariatu Wydziału II Karnego z dokumentem tożsamości. Każdemu aresztowanemu przysługują dwa widzenia w miesiącu. W poszczególnych aresztach porządek udzielania widzeń dla osadzonych przez Sąd Rejonowy w Chorzowie przedstawia się następująco w: 1. Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach - w środy i piątki 2. Areszcie Śledczym w Gliwicach - w soboty 3. Areszcie Śledczym w Bytomiu - w soboty 4. Areszcie Śledczym w Mysłowicach - we wtorki i czwartki 5. Areszcie Śledczym w Katowicach - istnieje podział wg alfabetu: litery od A do J - w środy, od K do P - w czwartki, od R do Z - w piątki. Osoby spoza kręgu najbliższej rodziny, mogą uzyskać zezwolenia na widzenie, po rozpoznaniu przez sędziego wniosku oskarżonego o wyrażenie zgody na widzenie. Wniosek powinien zawierać imienne wskazanie osoby mającej uzyskać zgodę.
Co należy uczynić, aby złożyć prywatny akt oskarżenia? 
W przypadku zaistnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, strona pokrzywdzona może wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia, który powinien zawierać dane personalne i miejsce zamieszkania oskarżyciela prywatnego i oskarżonego, datę czynu i opis przedmiotowego zdarzenia, ewentualnie świadków zajścia. Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł i wnoszona jest po wezwaniu przez Sąd oskarżyciela do wpłaty tej kwoty lub z chwilą wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Pierwsza rozprawa ma charakter posiedzenia pojednawczego, na którym sędzia wzywa strony do zawarcia ugody na określonych warunkach. Jeśli ugoda nie zostanie zawarta sprawa zostaje skierowana na rozprawę i przeprowadzane są wszystkie czynności procesowe.
Co należy zrobić aby odwołać się od treści zapadłego wyroku? 
Jeżeli którakolwiek ze stron nie zgadza się z treścią wydanego wyroku w terminie 7 dni może złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a po otrzymaniu odpisu wyroku z uzasadnieniem może wnieść w terminie 14 dni apelację do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem tutejszego sądu.
Czy są gdzieś w serwisie publikowane informacje o sprawach? 
Tego rodzaju informacje, jako dotyczące wyłącznie stron procesu nie mogą być udostępniane drogą elektroniczną.
Czy w Wydziale II Karnym są gotowe druki do pobrania? 
W Wydziale II Karnym nie funkcjonują gotowe druki czy też formularze, wszystkie pisemne wnioski należy składać indywidualnie.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Jaki jest najniższy wiek do zawarcia małżeństwa? 
Małżeństwo może zawrzeć osoba, która ukończyła 18 lat. Sąd opiekuńczy z ważnych powodów może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat a z okoliczności wynika, że zawarcie tego małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny (np. ciąża kobiety).
Jakiej kwoty alimentów można się domagać? 
Kodeks rodzinny podaje, iż wysokość żądanych alimentów zależna jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka, np. szkolne, stanu zdrowia dziecka itp.) oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji ( osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego.
Kiedy można wnosić o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów? 
O zmianę wysokości alimentów można wystąpić w przypadku zmiany stosunków (np. upływ czasu i związany z tym wzrost kosztów utrzymania, zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości finansowych zobowiązanego do alimentacji, choroba zobowiązanego itp.)
Do jakiego wieku dzieci mogą żądać alimentów od rodziców? 
Górny wiek, do którego dzieci mogą żądać alimentów od rodziców nie jest określony - kodeks mówi że rodzice są zobowiązani do łożenia na dzieci do momentu w którym będą się mogły samodzielnie utrzymać (można przyjąć że jest to okres po zakończeniu szkoły średniej lub wyższej) - jednak to zawsze sąd decyduje o przyznaniu alimentów.
Czy podczas trwania małżeństwa można żądać alimentów od współmałżonka? 
Można o ile nie przyczynia się on do zaspakajania potrzeb rodziny (np. koszty utrzymania mieszkania, zakup żywności itp.)
Kiedy można wnosić o ustalenie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa? 
Z ważnych powodów (np. małżonkowie nie mieszkają z sobą, albo mieszkają z sobą a prowadzą oddzielne gospodarstwo, jeden z małżonków nie przyczynia się do utrzymania domu i zaciąga długi na swoje potrzeby) każdy z małżonków podczas trwania małżeństwa może wnosić do sądu pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej.
Kto i kiedy może występować z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa? 

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż od dnia osiągniecia przez dziecko pełnoletności. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Po wskazanym okresie pozew może złożyć Prokurator.

Kto i w jakim czasie może żądać sądowego ustalenia ojcostwa? 
Ustalenia ojcostwa może żądać samo dziecko, matka, ojciec jak również prokurator. Matka i ojciec mogą żądać ustalenia ojcostwa jedynie do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, po tym momencie już tylko ono może żądać ustalenia ojcostwa.
Czy w sprawie o ustalenie ojcostwa można jednocześnie wnosić o zasądzenie alimentów? 
W sprawie o ustalenie ojcostwa można wnosić o bieżące alimenty dla dziecka oraz o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztami utrzymania przez trzy miesiące w okresie porodu - dla matki dziecka.

I Wydział Cywilny Sekcja ds. uproszczonych

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Gdzie składa się wszelkie pisma kierowane do Sądu? 
Pisma można składać w Biurze Podawczym Sądu lub nadać w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej listem poleconym, data nadania przesyłki jest równoznaczna ze złożeniem pisma w Sądzie.
Czy przy wniesieniu pozwu należy go opłacić? 
Jeżeli pozew jest złożony przez profesjonalistę pozew musi zostać opłacony w dniu jego wniesienia w znakach opłaty sądowej bądź poprzez opłacenie go przelew na numer konta bankowego Sądu: NBP Oddział Okręgowy Katowice 97101012123052512231000000 Opłacenie pozwu znacznie skraca czas załatwienia sprawy. W razie nieopłacenia pozwu przez osobę fizyczną, Sąd wezwie stronę o uzupełnienie braków pozwu i wskaże dokładnie co należy uzupełnić i w jakim terminie.
Jakie są opłaty związane z wydaniem wyroku ocznego z klauzulą wykonalności? 
W tym wypadku opłata kancelaryjna uzależniona jest od ilości stron wyroku - opłata za jedna stronę maszynopisu wynosi 6,00 zł. ( każda rozpoczęta strona liczy się jako stronę).
Jakiego rodzaju sprawy rozpoznawane są przed Sądem Cywilnym Sekcją ds. uproszczonych? 
1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty; 2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu; 3) o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, jeżeli sprawa o zapłatę toczyła się i zakończyła w Wydziale Grodzkim; 4) o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela o ile sprawa o zapłatę toczyła się i zakończyła przed Wydziałem Grodzkim; 5) Przepadek rzeczy; 6) złożenie przedmiotu bądź świadczenia do depozytu sadowego; 7) Sprawy o wypłacenie bądź wydanie przedmiotu z depozytu sądowego.
Jaka jest obowiązująca forma wniesienia pozwu, wniosku, sprzeciwu, zarzutów sprzeciwu od wyroku zaocznego, apelacji? 
- Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego składa się na urzędowych formularzach dostępnych nieodpłatnie w Sądzie; - wnioski oraz apelacje i zażalenia nie wymagają urzędowych formularzy jednak muszą spełniać wymogi pisma procesowego.
Jakie są obowiązujące opłaty w sprawach rozpoznawanych w Wydziale I Cywilnym Sekcja ds. uproszczonych?  
W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy: 1) do 2.000 złotych-30 złotych; 2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych; 3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych; 4) ponad 7.500 złotych - 300 złotych. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o: 1) złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego; 2) wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o: 1) nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty; 2) nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.
Czy można składać wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu, gdy składający pozew ma trudną sytuację fi 
Tak. Należy złożyć w tym wypadku taki wniosek i wraz z nim złożyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - na urzędowym formularzu.
Czy klauzulę wykonalności na nakazie zapłaty wysyła się z urzędu do strony powodowej? 
Nie. Strona powodowa w celu uzyskania klauzuli wykonalności winna do sądu złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty.
W ilu egzemplarzach należy składać: pozwy, wnioski, pisma procesowe? 
Ogólnie wszelkie pisma składane do Sądu składa się w tylu egzemplarzach ile występuje stron w postępowaniu plus jeden egzemplarz do akt sprawy dla Sądu. Odpowiednia ilość dotyczy również załączników dołączanych do pism.
Czy można uzyskać kserokopię z akt sprawy? 
Tak, jednak za każdą stronę opłata wynosi 1 zł. Nie sporządza się kserokopii dokumentów zawierających tajemnicę państwową.

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Kiedy uprawomocnia się wyrok? 
- po 21 dniach od dnia ogłoszenia w sytuacji gdy żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku i nie wniesie apelacji,

- po 14 dniach od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem stronie, która złożyła wniosek w tym przedmiocie jeśli nie wniesie ona w tym terminie apelacji (w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jedną stronę liczy się data najpóźniejszego odbioru),

- w przypadku wniesienia apelacji i nadania jej biegu wyrok uprawomocni się po rozpoznaniu sprawy i ogłoszeniu wyroku przez Sąd Okręgowy oddalającego apelację lub zmieniającego zaskarżony wyrok
Jak określić w pozwie wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych? 
W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony - za okres jednego roku.

W sprawach o roszczenia pieniężne np. o zaległe wynagrodzenie za pracę wartość przedmiotu sporu stanowi suma tychże roszczeń pieniężnych.

Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

Wartości przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.
Jak napisać pozew? 
Pozew powinien zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników;
6) oznaczenie przedmiotu sporu;
7) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
8) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
9) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
10) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
12) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
13) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia;
14) odpisy pozwu i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:
1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
2) dokonanie oględzin;
3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Do pozwu należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik.

Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.
Kogo można ustanowić pełnomocnikiem w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? 
Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

Pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego może być również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony, a ubezpieczonego - także przedstawiciel organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów.

Pełnomocnikiem pracodawcy niebędącego osobą prawną lub przedsiębiorcą albo organu rentowego może być również jego pracownik. Pełnomocnikiem wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności może być jego członek.
Co należy zrobić aby został rozpatrzony wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu? 
Należy złożyć wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu i uzasadnić go, załączając do wniosku oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (wzory wniosku i oświadczenia dostępne są na stronie tut. Sądu).
Kiedy uprawomocnia się wyrok zaoczny? 
- po 14 dniach od dnia doręczenia pozwanemu wyroku w przypadku gdy pozwany nie złoży w tym terminie sprzeciwu, a wyrok był uwzględniający powództwo,

- po 21 dniach od dnia doręczenia powodowi wyroku w sytuacji gdy wyrok był częściowo oddalający i pozwany nie złoży sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wyroku, a powód nie złoży apelacji,

- w przypadku prawidłowego wniesienia sprzeciwu przewodniczący wyznacza termin rozprawy, zarządzając doręczenie sprzeciwu powodowi
Ile wynoszą opłaty w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych? 
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
Ile wynoszą opłaty w sprawach pracowniczych? 
W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.
Pracownik i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od wymienionych pism podlegających opłacie także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.
Gdzie należy składać odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności? 
Odwołania od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wnosi się na piśmie do organu lub zespołu, który wydał decyzję lub orzeczenie, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ lub zespół, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia. Organ rentowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu.

Ubezpieczony lub osoba odwołująca się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności może również co do zasady wnieść odwołanie do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Gdzie można uzyskać poradę prawną? 
W kancelariach adwokatów lub radców prawnych, bądź w bezpłatnych punktach porad obywatelskich, a w sprawach pracowniczych również w Państwowej Inspekcji Pracy.

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Ile wynosi opłata sądowa za założenie Księgi Wieczystej? 
Opłata sądowa za założenie Księgi Wieczystej wynosi 260,00 zł w znaczkach sądowych.
Ile wynosi opłata sądowa za wpis hipoteki do Księgi Wieczystej? 
Opłata sądowa za wpis hipoteki do Księgi Wieczystej wynosi 200,00 zł w znaczkach sądowych.
Czy przy złożeniu wniosku należy go od razu opłacić? 
Tak. Opłatę należy uiścić w kasie sądu lub w znaczkach opłaty sądowej. Znaczki sądowe są do nabycia w kasie sądu.
Gdzie można znaleźć formularze wniosków? 
Formularze druków urzędowych można pobrać ze strony internatowej Sądu, Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem www.ms.gov.pl oraz osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych.
W którym dniu Wydział Ksiąg Wieczystych czynny jest dłużej? 
Wydział Ksiąg Wieczystych dłużej jest czynny w poniedziałek do godz. 18.00 przy uwzględnieniu, iż Kasa Sądu czynna jest do godz. 16.45.
W jakim czasie dokonywany jest wpis do Księgi Wieczystej? 
Wpisy do Ksiąg Wieczystych dokonywane są w terminie do trzech miesiący.
Kiedy uprawomocnia się wpis do Księgi Wieczystej? 
Wpis do Księgi Wieczystej uprawomocnia się w terminie: - 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia - dotyczy wpisów dokonywanych przez Referendarza Sądowego; - 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia - dotyczy wpisów dokonywanych przez Sędziego Sądu Rejonowego.
Czyje podpisy winny być na wniosku o wpis do Księgi Wieczystej? 
W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna wymagany jest: - podpis wnioskodawcy (wnioskodawców). W przypadku gdy wnioskodawcą jest firma wymagane są: - podpisy i pieczątki osób wg KRS upoważnionych do składania podpisu - pieczątka firmowa.
Ile wynosi opłata za odpis z Księgi Wieczystej? 
Opłata za Odpis zwykły z Księgi Wieczystej wynosi 30,00 zł. Opłata za Odpis zupełny z Księgi Wieczystej wynosi 60,00 zł. Opłata za Zaświadczenie o zamknięciu Księgi Wieczystej wynosi 10,00 zł. Opłatę należy uiścić w Kasie Sądu (nie należy uiszczać opłatę w znaczkach sadowych).
W jakim terminie wydawany jest odpis z Księgi Wieczystej? 
Odpis z Księgi Wieczystej wydawany jest na miejscu.

VII Wydział Karny

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Jakie rodzaje spraw są rozpatrywane w Wydziale? 
W VII Wydziale Karnym rozpatrywane są sprawy karne i o wykroczenia.
W jaki sposób wnosi się sprawę do Sądu? 
W sprawie karnej prywatny akt oskarżenia, a w sprawie o wykroczenie wniosek o ukaranie wnosi się na piśmie jednak w tym przypadku nie ma formularzy urzędowych.
Co, jeśli nie potrafię prawidłowo wnieść sprawy do Sądu? 
Po wniesieniu aktu oskarżenia czy wniosku o ukaranie Sąd ustala czy pismo zostało wniesione prawidłowo. Jeśli nie, Sąd wzywa stronę do uzupełnienia pisma podając dokładnie co i w jaki sposób należy uzupełnić. Należy pamiętać o terminie, który wyznaczył nam Sąd.
Czy należy stawić się na każde wezwanie Sądu? 
Każda osoba wezwana ma obowiązek stawić się we wskazanym czasie i miejscu. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje brakiem możliwości zapoznania się z wydanym orzeczeniem lub m.in. nałożeniem kary grzywny, przymusowym doprowadzeniem przez Policję, zatrzymaniem nawet do 48 godz. W przypadku braku możliwości stawienia się w Sądzie swoją nieobecność należy usprawiedliwić. Nie ma potrzeby stawiania się w Sądzie jeśli otrzymamy zawiadomienie o terminie posiedzenia. Nie zwalnia to jednak z obowiązku kontrolowania na jakim etapie znajduje się postępownie.
Jak usprawiedliwić swoją nieobecność? 
W przypadku choroby zaświadczenie o niezdolności do stawienia się w Sądzie wydaje uprawniony do lego lekarz (adresy dostępne w Sądzie ), a w przypadku pobytu w szpitalu ordynator oddziału.
Co zrobić jeśli nie zgadzam się z orzeczeniem Sądu? 
Po ogłoszeniu orzeczenia na sali rozpraw Sąd słownie poucza strony o możliwości zaskarżenia orzeczenia. Do każdego orzeczenia sądowego przesłanego stroni dołącza się właściwe pouczenie zgodnie, z którym należy postępować.
Czy i kiedy można zapoznać się z aktami sprawy? 
W każdym stadium postępowania stronom przysługuje prawo wglądu do akt sprawy. Można zwrócić się o odpłatne wydanie kserokopii dokumentów lub o wydanie ich uwierzytelnionych odpisów.
W jaki sposób uregulować należność sądową? 
Po otrzymaniu wezwania należność sądowa należy wpłacić w Kasie Sądu w Chorzowie przy ul. dr Rostka 2 lub na konto wskazane w wezwaniu.
Czy w sekretariacie sądowym można uzyskać poradę prawną? 
Pracownicy sekretariatu nie są uprawnieni do udzielania porad prawnych. W tym celu należy udać się do Kancelarii Prawnej.
Rozpoznaniem jakich spraw zajmuje się Wydział VII Karny? 
Wydział VII Karny zajmuje się rozpoznaniem spraw dot. przestępstw i wykroczeń z oskarżenia publicznego i prywatnego. W tut. Wydziale rozpoznawane są także wnioski o uchylenie mandatu karnego oraz o zatrzymanie prawa jazdy.
Jak należy postąpić aby odwołać się od mandatu karnego nałożonego przez Policję lub Straż Miejską? 
Należy złożyć wniosek o uchylenie mandatu w terminie 7 dni od daty jego nałożenia wraz z jego kserokopią. Mandat karny może zostać uchylony jedynie w przypadku jeżeli został nałożony za czyn nie będący wykroczeniem.
Kto może ubiegać się o przesłuchanie w charakterze świadka w drodze pomocy sądowej? 
Świadek zamieszkujący z dala od Sądu czyli co najmniej 50 km w którym ma zeznawać może wystąpić z wnioskiem o przesłuchanie go w drodze pomocy sądowej w najbliższym jego miejscu zamieszkania Sądzie , aby uniknąć kosztownych i dalekich podróży.
Jak składa się prywatny akt oskarżenia? 
W przypadku zaistnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, strona pokrzywdzona może wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia, który powinien zawierać dane personalne i miejsce zamieszkania oskarżyciela prywatnego i oskarżonego, datę czynu i opis przedmiotowego zdarzenia, ewentualnie świadków zajścia. Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł i wnoszona jest po wezwaniu przez Sąd oskarżyciela do wpłaty tej kwoty lub z chwilą wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Pierwsza rozprawa ma charakter posiedzenia pojednawczego, na którym sędzia wzywa strony do zawarcia ugody na określonych warunkach. Jeśli ugoda nie zostanie zawarta sprawa zostaje skierowana na rozprawę i przeprowadzane są wszystkie czynności procesowe.
Co oznacza pojęcie oskarżyciela posiłkowego i działać w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego? 
Każdy pokrzywdzony przestępstwem lub wykroczeniem może uzyskać prawa strony procesu (składać wnioski dowodowe, zadawać pytania świadkom, odwołać się od wyroku) poprzez złożenie oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W sprawach karnych takie oświadczenie można złożyć do momentu otwarcia przewodu sadowego - czyli do chwili rozpoczęcia odczytania aktu oskarżenia. W przypadku sprawy dot. wykroczenia należy takie oświadczenie złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z Policji o przesłaniu wniosku o ukaranie do tutejszego Wydziału.
Komu przysługuje prawo wglądu do akt? 
Wszystkie strony postępowania tj. oskarżony /obwiniony, obrońca oskarżonego/obwinionego, oskarżyciele posiłkowi, pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych mają prawo zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości bądź legitymacji służbowej.
Komu przysługuje obrońca z urzędu? 
Sąd z urzędu czyli bez potrzeby składania wniosku, wyznacza obrońcę oskarżonemu jeśli: - jest nieletni, - jest głuchy, niemy lub niewidomy, - zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności, - zachodzą inne okoliczności, które zdaniem sądu mogą utrudniać oskarżonemu obronę. Także oskarżony, który wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny może złożyć wniosek o przyznanie obrońcy z urzędu.
Czy można składać wnioski o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych? 
Tak. Tylko w przypadkach gdy orzeczenie zakazu było zależne od woli Sądu. Nie jest to zatem możliwe w przypadku skazania za wykroczenie z art. 87§ 1 kw lub przestępstwo z art. 178a§1 kk lub art. 178a§2 kk (czyli kierowanie pojazdami po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości).
W jaki sposób strony mogą zapoznawać się z aktami sprawy? 
Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy lub wystąpienie z wnioskiem o wydanie kserokopii poszczególnych kart - opłata za jedną stronę wynosi 1 zł.
W jakich terminach składa się odwołania od wyroków? 
Oskarżony lub oskarżyciel posiłkowy którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia mają prawo złożyć odwołanie: - od wyroku w terminie 7 dni od daty ogłoszenia, - od wyroku zaocznego w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu listem poleconym, - od wyroku nakazowego w terminie 7 dni od daty doręczenia co skutkuje anulowaniem tego wyroku, przekazaniem sprawy do referatu innego Sędziego i rozpoznanie sprawy na rozprawie.
Co należy zrobić aby uchylono karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie? 
W tym celu należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz z prośbą o uchylenie kary w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o jej nałożeniu.
Jak ubiegać się o wydanie odpisów orzeczeń i jaką należy ponieść opłatę? 
Należy złożyć pisemną prośbą o wydanie odpisu orzeczenia, natomiast opłata uzależniona jest od ilości stron wyroku. Opłata za jedną stronę wynosi 6.00 zł.

IV Wydział Wykonywania Orzeczeń

(kliknij na nagłówek porady aby zobaczyć jej szczegóły)

Czy możliwym jest skrócenie orzeczonego w wyroku okresu warunkowego zawieszenia wykonania kary? 
Nie
Czy w posiedzeniach Sądu może uczestniczyć publiczność? 
W postępowaniu wykonawczym Sąd orzeka na posiedzeniu. Nie stosuje się tutaj przepisów dotyczących jawności rozprawy głównej. Dlatego posiedzenia są zamknięte dla publiczności.
Jakie dokumenty należy złożyć składając wniosek dotyczący rozłożenia należności na raty? 
Do wniosku należy dołączyć: - zaświadczenie z PUP (jeżeli dłużnik nie pracuje), - zaświadczenie potwierdzające dochody jeżeli dłużnik pracuje
Jakie dokumenty należy złożyć starając się o umorzenie należności sądowych? 
Należy złożyć: - dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną z MOPS, - zaświadczenie z PUP, - dokumenty potwierdzające zły stan zdrowia (jeżeli dłużnik się leczy).
Czy mogę uniknąć odbywania kary pozbawienia wolności? 
Zasadniczo nie jest to możliwe- osoba wezwana do stawiennictwa w zakładzie karnym może ubiegać się jednak o odroczenie wykonania kary z uwagi na wyjątkowo ciężkie skutki wypływające z osadzenia w zakładzie karnym dla samego skazanego lub jego rodziny albo w sytuacji ciężkiej choroby lub choroby psychicznej zagrażającej życiu.
Jak mogę uzyskać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności? 
W sądzie do Wydziału IV Wykonywania Orzeczeń należy złożyć wniosek o odroczenie kary z jednoczesną jego opłatą znaczkami sądowymi w kwocie 80 zł wraz z jego uzasadnieniem oraz załączeniem stosownych dokumentów uzasadniających niemożność odbywania kary. W przypadku ubiegania się o odroczenie wykonania kary z uwagi na stan zdrowia skazany winien złożyć dokumentację swojego leczenia.
Czy będąc w więzieniu mogę uzyskać odroczenie wykonania kary? 
Nie jest to możliwe - o odroczenie wykonania kary mogą ubiegać się wyłącznie osoby pozostające na wolności. W przypadku złożenia wniosku przez osobę już osadzoną w zakładzie karnym Sąd Rejonowy nie dokonuje jego rozpoznania, ale jako wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie przekazuje go do Wydziału Penitencjarnego właściwego Sądu Okręgowego.
Czy złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary gwarantuje mi brak doprowadzenia do więzienia przez policje? 
Nie - złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary nie wstrzymuje jej wykonania- możliwe jest, że Sąd pomimo takiego wniosku zleci doprowadzenie skazanego do zakładu karnego.
Jak długo mogę przebywać na wolności przy odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności? 
Sąd może udzielić skazanemu odroczenia na okres nie dłuższy niż 1 rok, chyba, że chodzi o kobietę ciężarną, lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowaniu nad nim opieki. Pozostawanie na wolności przez okres odroczenia zależy od zachowania skazanego oraz wykorzystywaniem okresu odroczenia wykonania kary zgodnie z treścią postanowienia Sądu. W przypadku nagannego zachowania Sąd może odwołać skazanemu odroczenia wykonania kary i przymusowo osadzić go w zakładzie karnym.
Czy po wykorzystaniu rocznego okresu odroczenia wykonania kary mogę dalej pozostawać na wolności? 
Zasadniczo nie. Skazany ma jednak prawo do złożenia wniosku o zawieszenie wykonania orzeczonej już kary pozbawienia wolności. W tym celu musi złożyć wniosek do Sądu - Wydziału IV Wykonywania Orzeczeń, opłata 100zł, co najmniej na miesiąc przed upływem okresu ostatniego udzielonego mu odroczenia wykonania kary. Nawet roczny okres pobytu na wolności nie gwarantuje skazanemu, że Sąd skorzysta w jego przypadku z takiego dobrodziejstwa.
Czy każdy może uzyskać zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności? 
Nie - jest to indywidualna decyzja Sądu. Najpierw Sąd musiałby udzielić odroczenia wykonania kary na okres 1 roku, a kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 2 lat. Zawieszenia nie otrzyma osoba, która ubiega się o zawieszenia kary pozbawienia wolności orzeczonej jako kara zastępcza, a nie zasadnicza (np. kara zastępcza za nieuiszczoną grzywnę lub niewykonaną karę ograniczenia wolności).
Co to jest kara ograniczenia wolności? 
Kara ograniczenia wolności polega najczęściej na wykonywaniu przez skazanego pracy na cele społeczne, w określonej liczbie godzin w miesiącu w miejscu pracy wskazanym przez Sąd. Może polegać także na potrącaniu 10-25% wynagrodzenia za pracę na określony cel albo pozostawaniu w miejscu stałego pobytu w systemie dozoru elektronicznego albo nałożeniu obowiązku (np. wykonywaniu pracy zarobkowej lub podjęcia leczenia odwykowego).
Co się stanie, gdy nie będę wykonywał pracy na cele społeczne? 
Jeżeli Sąd uzna, że brak pracy wynikał z niechęci i złej woli skazanego, a jego sytuacja finansowa nie jest dobra ma prawo zamienić karę ograniczenia wolności na karę zastępczą pozbawienia wolności- skazany jest wówczas osadzany w zakładzie karnym. Kara pozbawienia wolności równa się wtedy połowie kary ograniczenia wolności, np. 6 miesięcy (180 dni) ograniczenia wolności = 90 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.
Kto może udzielić mi informacji na temat kary ograniczenia wolności? 
Nadzór nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności sprawują kuratorzy dla dorosłych przy sądzie, oni także mają kontakt z poszczególnymi zakładami pracy, w przypadku problemów z wykonywaniem pracy należy zwracać się do nich w celu ich wyjaśnienia.
Pracuję, wykonywanie pracy na cele społeczne koliduje mi z pracą co robić? 
W okręgu sądu istnieją zakłady pracy, w których można wykonywać pracę także w soboty lub niedziele. W przypadku problemów z ustaleniem harmonogramu pracy skazany może zwrócić się do kuratora z wnioskiem o zmianę miejsca pracy, tak, aby dostosować wykonywanie kary do jego pracy zawodowej. Skazany może także złożyć wniosek do sądu Wydziału IV Wykonywania Orzeczeń o zmianę formy kary ograniczenia wolności z pracy na cele społeczne na potrącenia z wynagrodzenia za pracę w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Musi liczyć się jednak z tym, że po orzeczeniu takiej zmiany Sąd przesyła je do wykonania bezpośrednio do zakładu pracy skazanego, bo to on wykonuje wówczas karę, a więc pracodawca dowie się o wyroku karnym skazanego. W innym przypadku trzeba liczyć się z koniecznością odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.
Zmieniłem miejsce zamieszkania, co z pracą na cele społeczne? 
Skazany jest obowiązany powiadomić sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania niezależnie od tego jak zakończyła się jego sprawa w sądzie. W przypadku kary ograniczenia wolności wykonuje się ją w miejscu zamieszkania skazanego- jego zmiana powoduje przekazanie sprawy do innego sadu właściwego ze względu na nowy adres zamieszkania skazanego.
Otrzymałem wyrok, chciałbym wykreślenia moich danych o karalności, co robić? 
Nie istnieje możliwość zatarcia skazania mocą decyzji Sądu w razie skazania na karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Zatarcie z mocy prawa następuje: - w przypadku grzywny: po upływie 1 roku od jej zapłaty
- w przypadku kary ograniczenia wolności: po upływie 3 lat od jej wykonania
- w przypadku kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania: po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby
Czy każdy może skorzystać z instytucji zatarcia skazania orzekanej przez sąd? 
Nie. Sąd nie ma prawa zatrzeć skazania osobom, które otrzymały wyrokiem karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania - taka kara zaciera się z mocy samego prawa, bez decyzji Sądu z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. O wcześniejsze zatarcie takiego skazania można ubiegać się jedynie poprzez prośbę o ułaskawienie skierowaną do Prezydenta RP.
Otrzymałem wyrok jako pokrzywdzony z orzeczonym obowiązkiem zapłaty na moją rzecz. Jak wyegzekwować roszczenie? 
Pokrzywdzonym oraz innym osobom uprawnionym z tytułu wyroków karnych sąd z urzędu przesyła odpis wyroku. Jeżeli chce się dokonać przymusowego ściągnięcia należności przez komornika należy na prawomocny przesłany wyrok uzyskać klauzulę wykonalności. W tym celu należy złożyć w sądzie do Wydziału IV Wykonywania Orzeczeń otrzymany uprzednio prawomocny wyrok wraz z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności. Sąd prześle na wskazany we wniosku adres, wyrok, dodatkowo opatrzony klauzula wykonalności. Taki wyrok można złożyć u komornika wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko skazanemu.
Czy w inny sposób mogę przymusić skazanego do spełnienia świadczenia wynikającego z wyroku? 
Tak, ale tylko w przypadku, gdy skazany otrzymał wyrok przewidujący karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wówczas pokrzywdzony lub inna osoba uprawniona z wyroku może złożyć wniosek o zarządzenie skazanemu wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na brak zapłaty. Ostateczną decyzję w sprawie podejmuje Sąd, takie zarządzenie wykonania kary nie jest jednak obowiązkowe, jest to indywidualna decyzja Sądu, który bierze pod uwagę zarówno fakt braku zapłaty jak i możliwości wywiązania się przez skazanego ze zobowiązania.
Uzyskałem wyrok warunkowo umarzający postępowanie, co to znaczy? 
Wyrok umarzający postępowanie oznacza, że dana osoba faktycznie nie została skazana (nie wymierzono jej kary), uznano jedynie jej zawinienie za dany czyn, a co za tym idzie nie jest ona traktowana jak osoba karana za przestępstwo. Umorzenie postępowania jest jednak warunkowe - może ono zatem być podjęte przez okres próby wskazany w orzeczeniu oraz dalszych 6 miesięcy po jego upływie. Podjęcie postepowania jest bezwzględnie obowiązkowe w przypadku popełnienia w okresie próby kolejnego przestępstwa umyślnego i skazania za nie na jakąkolwiek karę lub w wypadku braku wypełnienia obowiązków dodatkowych warunkowego umorzenia - zapłaty odszkodowania, świadczenia pieniężnego, braku obowiązku alimentacji i innych. W tym ostatnim wypadku jest to już indywidualna decyzja sądu. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego oznacza, że sprawa przed sądem będzie się toczyć od początku.
Jestem członkiem rodziny skazanego czy mogę pisać wnioski w jego imieniu i uczestniczyć w postępowaniu wykonawczym? 
Nie. Stroną postępowania wykonawczego nie jest rodzina skazanego- jej pisma sąd zawsze pozostawi bez dalszego biegu, ewentualnie pismo takie może być podstawą do wszczęcia w sprawie skazanego jakiegoś postępowania incydentalnego. Rodzina nie ma jednak prawa uczestnictwa w postępowaniu jako strona, uzyskiwania odpisów orzeczeń, czy ich zaskarżania. To samo dotyczy pokrzywdzonych, nawet działających w toku postępowania karnego rozpoznawczego jako oskarżyciel posiłkowy lub powodowie cywilni.
Nie mam środków na opłacenie wniosków znaczkami sądowymi, co robić? 
Skazany , który nie ma środków na uiszczenie opłaty w znaczkach sądowych może być od niej zwolniony, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku o takie zwolnienie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że jego sytuacja majątkowa i finansowa nie pozwala na jej uiszczenie.
Czy opłaty zawsze należy składać w znaczkach sądowych? 
Nie - istnieje możliwość złożenia opłaty w postaci wpłaty na konto sądu. To samo dotyczy składania pism - można je składać w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

Rejestr zmian strony Porady

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-20 10:16:49
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2016-07-20 10:22:06
Wytworzenie publikacji
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-20 10:22:04
Zatwierdzenie
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-20 10:22:04
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
6664