BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Słowniczek

Najczęściej używane pojęcia

Apelacja

Jest środkiem kontroli orzeczeń sądu pierwszej instancji. Po wniesieniu w terminie skargi apelacyjnej postępowanie toczy się na nowo przed sądem apelacyjnym, który może zmienić lub utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie.

Czyn bezprawny

Wszelkie działania podjęte wbrew zakazowi wynikającemu z normy prawnej , lub zaniechania wykonania obowiązku działania , z którymi ustawa wiąże niekorzystne dla działającego skutki prawne.

Czyn zabroniony

Zachowanie (działanie albo zaniechanie) o znamionach określonych w ustawie karnej.

Czynność prawna

To zdarzenie, które jest wyrazem woli człowieka i zmierza do wywołania skutków prawnych. Czynność prawna może być dokonana tylko przez osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych.

Dłużnik alimentacyjny

Osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, wobec której egzekucja jest bezskuteczna.

Dobra wiara

Przekonanie danego podmiotu (usprawiedliwione okolicznościami), iż podjętego przez niego działanie bądź jego zaniechanie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Dowód

Jest to pewna informacja o określonym fakcie czy zdarzeniu będącym przedmiotem udowodnienia.

Egzekutor

W postępowaniu egzekucyjnym w administracji pracownik organu egzekucyjnego wyznaczony do dokonywania czynności egzekucyjnych.

Eksmisja

Przymusowe usunięcie z lokalu lub nieruchomości.

Kasacja

Środek odwoławczy rozpoznawany przez Sąd Najwyższy od orzeczeń sądu drugiej instancji, które kończą postępowanie w sprawie.

Odszkodowanie

Jest to świadczenie, które jest należne danej osobie w przypadkach określonych przez przepisy prawa. Podmiot taki musi doznać bądź uszczerbku w majątku, wtedy mamy do czynienia ze szkodą majątkową, bądź w innych dobrach (oznacza to, że doznał krzywdy, czyli szkody niemajątkowej).

Oskarżony

Jest nim osoba, przeciwko której został wniesiony akt oskarżenia.

Powód

W procesie cywilnym jest to podmiot, który występuje do sądu z żądaniem udzielenia ochrony prawnej (składa pozew).

Pozew

Pismo procesowe skierowane do sądu, które zawiera wniosek o wszczęcie procesu cywilnego i rozpoznanie sprawy. Pozew powinien spełniać warunki formalne, zawierać dokładne określenie żądania i wskazanie okoliczności, które je uzasadniają, a także podawać wartość przedmiotu sporu (gdy sprawa dotyczy praw majątkowych).

Pozwany

W procesie cywilnym jest to osoba przeciwko której skierowane jest żądanie udzielenia ochrony prawnej, z którym powód występuje do sądu

Sygnatura akt

Sygnatura akt składa się z cyfry rzymskiej oznaczającej wydział, a jeżeli wydział dzieli się na sekcje - również z cyfry arabskiej oznaczającej sekcjęm oznaczenia repertorium lub wykazu, numeru porządkowego, pod którym sprawa jest wpisana do odpowiedniej księgi oraz - po znaku łamania - dwóch ostatnich cyfr roku, w którym akta zostały założone (np. I.2.C.145/03).

Tytuł prawny

Tytułem prawnym jest każde orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, umowa, itd. Tytuł prawny świadczy o tym, że danej osobie przysługuje jakieś prawo i stanowi podstawę do wysuwania roszczeń.

Zażalenie

Środek odwoławczy od postanowień sądu.

Zdolność do czynności prawnych

Jest to przyznana przez prawo możliwość skutecznego nabywania praw i zaciągania zobowiązań przez swoje własne działania. Człowiek uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych po ukończeniu lat 18, a zdolność częściową w wieku 13 lat.

Zła wiara

Przekonanie danej osoby wskazujące, iż podjęte przez dany podmiot działania lub dokonane zaniechania nie są zgodne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego. Stan świadomości odmienny od charakteryzującego dobrą wiarę.

Rejestr zmian strony Słowniczek

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 12:34:12
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2016-07-12 12:40:33
Wytworzenie publikacji
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-12 12:40:31
Zatwierdzenie
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-12 12:40:31
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
3005