BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się przy wejściu głównym do Sądu.

Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek: 8:00 – 18:00 (w tym przerwa od godz. 12:00 do 12:10)
 • wtorek-piątek: 8:00 – 15:00 (w tym przerwa od godz. 12:00 do 12:10)

tel. 32 / 349-94-45
fax 32 / 349-94-21

e-mail:

Regulamin Biura Obsługi Interesanta

W Biurze Obsługi Interesanta można uzyskać informacje dotyczące wzorów formularzy składanych do wydziałów Sądu, informacje dotyczące określonych procedur w postępowaniach prowadzonych przez wydziały oraz niektóre informacje o toku postępowania w sprawach.

Pracownicy Biura Obsługi Interesanta kierują również zainteresowanych do określonych wydziałów Sądu, zgodnych z trybem i procedurą załatwiania spraw. 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Chorzowie do obsługi interesantów wykorzystuje się system kolejkowy.

Właściwość rzeczowa:

Do zadań Biura Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym należy w szczególności:

 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy,
 • adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw
 • udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych
 • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw

Zasady udzielania informacji stronom:

Pracownicy Biura Obsługi Interesanta mogą:Pracownicy Biura Obsługi Interesanta nie mogą:
 • informować o właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Chorzowie,
 • udzielić informacji o rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Chorzowie,
 • udzielić podstawowych informacji dot. wszczęcia postępowania (procedury według norm kodeksowych),
 • wskazać jakie dokumenty należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
 • udzielić informacji dot. sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • udzielić informacji dot. sposobu ubiegania się o przyznanie pełnomocnika z urzędu,
 • informować o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobach ich uiszczania oraz o numerach kont, na które należy uiścić należność,
 • informować o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,
 • informować o toku postępowania w sprawie na podstawie systemu informatycznego, tj. wskazać sygnaturę sprawy, termin i miejsce rozprawy, datę wydania orzeczenia, dalsze podejmowane w sprawie czynności (dla stron i ich pełnomocników),
 • wskazać adresy siedziby innych sądów, organów i urzędów centralnych,
 • wskazać instytucje udzielające bezpłatne porady prawne.
 • udzielać porad prawnych,
 • doradzać, co jest najlepszym sposobem na rozwiązanie danego problemu,
 • udzielać wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia stanowiska strony przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy,
 • dyktować i sporządzać projektu pisma procesowego,
 • przekazywać danych osobowych stron postępowania,
 • wskazywać i polecać  konkretne nazwiska prawników udzielających porad prawnych,
 • rozmawiać z sędzią na temat tego, co będzie się działo w Twoim przypadku,
 • umożliwiać kontaktu z sędzią prowadzącym Twoją sprawę poza salą sądową,
 • wyjaśniać treści orzeczenia sądowego,
 • interpretować pism sądowych,
 • ponaglać pracowników i sędziów w celu szybszego rozpatrzenia sprawy,
 • wykonywać dla stron zdjęć z akt sprawy ich własnym aparatem.

Zasady udzielania informacji o sprawach sądowych:

Informacje telefoniczne

Zasady udzielania informacji telefonicznych przewidziane są w § 123 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych [Dz.U. z 2019 r., poz. 1141]. Zgodnie z tymi przepisami:

1) Pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:

 • tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej; w sytuacji przewidzianej w § 93 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;
 • o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Udzielenie powyższych informacji następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury albo oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.

Informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne, w szczególności dotyczących spraw rozpoznawanych w wydziałach rejestrowych, udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych.

2) Pracownik udzielający informacji powinien przedstawić się osobie telefonującej, podając imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko.

3) Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.

4) Prezes sądu, jeśli warunki techniczne na to pozwalają, może zdecydować o nagrywaniu rozmów telefonicznych kierowanych do sądu.

 

Informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej

Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną przewidziane są w § 124 – 125 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych [Dz.U. z 2019 r., poz. 1141]. Zgodnie z tymi przepisami:

§ 124. 1. Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą, może otrzymać informacje o sprawie, inne niż wskazane w § 123 ust. 1, do których uzyskania uprawniona jest ta osoba, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie:

 • gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo też poprzez profil zaufany ePUAP;
 • jeżeli prześle do sądu zapytanie z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie.

2. W zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną.

3. Jeżeli wskazanie adresu poczty elektronicznej jako adresu do korespondencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje w formie ustnej, osoba odbierająca tę informację sporządza notatkę urzędową stwierdzającą ten fakt, chyba że wskazanie nastąpiło do protokołu posiedzenia lub rozprawy. Notatkę urzędową włącza się do akt sprawy.

4. W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną, informuje się o tym osobę kierującą zapytanie.

§ 125. Na zapytania skierowane do sądu drogą elektroniczną, inne niż te, o których mowa w § 124, podpisane:

 • za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo też poprzez profil zaufany ePUAP należy udzielić informacji drogą elektroniczną, tak jak na zapytanie złożone drogą pisemną, z podpisem własnoręcznym; § 124 ust. 2 stosuje się;
 • innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż określony w pkt 1, należy udzielić informacji w zakresie zgodnym z przepisami § 123 ust. 1-5, chyba że istnieje pewność co do tożsamości osoby zwracającej się z zapytaniem z określonego adresu poczty elektronicznej.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Regulamin Biura Obsługi Interesantów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 947
22-05-05 12:14
Sutor Jarosław
304.26KB
{format} Regulamin bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 594
22-03-15 11:32
Sutor Jarosław
257.73KB
{format} Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 661
18-06-15 14:29
Sutor Jarosław
1.37MB
{format} Zarządzenie 1/2018 wprowadzające do użytku system kolejkowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 610
18-05-15 10:40
Sutor Jarosław
205.35KB

Rejestr zmian strony Biuro Obsługi Interesanta

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:13:18
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2022-05-17 08:11:18
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2022-05-17 08:11:15
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2022-05-17 08:11:15
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
44475